Uwaga:

Uwaga z grudnia 2017. To jest bardzo stara strona i możliwe, że zawiera wiele błędów. Dziś polecam mój nowy serwis z tłumaczeniami kantat i tłumaczenia tam zawarte.

http://kbpp.org.pl/bwv-245

W.


Pasja wg. św. Jana – próba opracowania libretta

 

BWV 245

Johannespassion

Pasja wg. św. Jana

 

 

 

 

Erster Teil

Część pierwsza

1. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm
In allen Landen herrlich ist!
Zeig uns durch deine Passion,
Dass du, der wahre Gottessohn,
Zu aller Zeit,
Auch in der größten Niedrigkeit,
Verherrlicht worden bist!

Panie, nasz Władco, którego sława
Świetna jest we wszystkich krajach!
Ukaż nam przez Swoją Mękę,
Że Ty, jest prawym Synem Boga.
Przez cały czas,
Nawet w największym upadku,
Będziesz wychwalany.

2a. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J18:1-7a

Evangelist:
Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron, da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammlete sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der Hohenpriester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen:

Jesus
Wen suchet ihr?

Evangelist
Sie antworteten ihm:

Ewangelista:
Jezus wyszedł ze swoimi uczniami za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. A Judasz, który go zdradził, znał to miejsce, bo Jezus często się tam zbierał ze swoimi uczniami. Judasz więc, wziąwszy oddział żołnierzy i strażników od naczelnych kapłanów i faryzeuszy, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. Wtedy Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł im naprzeciw i zapytał:

Jezus:
Kogo szukacie?

Ewangelista:
Odpowiedzieli mu:

2b. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

J18:7b

Jesum von Nazareth.

Jezusa z Nazaretu

2c. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Continuo

J18:7

Evangelist
Jesus spricht zu ihnen:

Jesus
Ich bin's.

Evangelist
Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurücke und fielen zu Boden. Da fragete er sie abermal:

Jesus
Wen suchet ihr?

Evangelist
Sie aber sprachen:

Ewangelista:
Jezus powiedział do nich:

Jezus:
To ja jestem.

Ewangelista:
A stał z nimi i Judasz, który go zdradził. Gdy tylko im powiedział: To ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Wtedy ich znowu spytał:

Jezus:
Kogo szukacie?

Ewangelista:
A oni odpowiedzieli:

2d. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Jesum von Nazareth.

Jezusa z Nazaretu.

2e. Recitativo
Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J18:8

Evangelist
Jesus antwortete:

Jesus
Ich hab's euch gesagt, dass ich's sei, suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen!

Ewangelista:
Jezus odpowiedział:

Jezus:
Powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.

3. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße,
Die dich gebracht auf diese Marterstraße
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,
Und du musst leiden.

O wielka miłości, o miłości bez miary,
Która Cię przywiodła na tą drogę męki!
Żyję na świecie wśród rozkoszy i radości,
A Ty musisz cierpieć!

4. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Auf dass das Wort erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe der keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab; und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petro:

Jesus
Stecke dein Schwert in die Scheide! Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?

Ewangelista:
Stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział: Nie straciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. A temu słudze było na imię Malchos. I powiedział Jezus do Piotra:

Jezus:
Włóż swój miecz do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec?

5. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich
Auf Erden wie im Himmelreich.
Gib uns Geduld in Leidenszeit,
Gehorsam sein in Lieb und Leid;
Wehr und steur allem Fleisch und Blut,
Das wider deinen Willen tut!

Twoja wola spełnia się, Panie Boże,
Tak na ziemi jak i w Królestwie Niebieskim;
Daj nam cierpliwość w czasie cierpienia,
Posłuszeństwo w miłości i cierpieniu,
Broń i prowadź wszystkie ciało i krew,
Aby spełniały wciąż Twą wolę.

6. Recitativo T

Organo, Continuo

J18:12-14

Evangelist
Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesum und bunden ihn und führeten ihn aufs erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres Hoherpriester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk.

Ewangelista:
Wtedy oddział żołnierzy i dowódca oraz strażnicy żydowscy schwytali Jezusa, związali go; I zaprowadzili go najpierw do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który tego roku był najwyższym kapłanem. To Kajfasz był tym, który doradził Żydom, że pożyteczniej jest, aby jeden człowiek umarł za lud.

7. Aria A

Oboe I/II, Organo, Continuo

Von den Stricken meiner Sünden
Mich zu entbinden,
Wird mein Heil gebunden.

Mich von allen Lasterbeulen
Völlig zu heilen,
Läßt er sich verwunden.

By zdjąć pęta moich grzechów
Które mnie wiążą,
Związano Mego Zbawcę.

Ze wszystkich guzów grzechów
Pragnie mnie On uleczyć,
Przeto nosi On rany.

8. Recitativo T
Organo, Continuo

J18:15a

Evangelist
Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger.

Ewangelista:
A szedł za Jezusem Szymon Piotr i inny uczeń.

9. Aria S

Flauto traverso I/II, Organo, Continuo

Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten
Und lasse dich nicht,
Mein Leben, mein Licht.

Befördre den Lauf
Und höre nicht auf,
Selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten.

Podążę za Tobą również radosnymi krokami
I nie opuszczę Cię,
Moje życie, moje światło.

Powezmę bieg i nie przestraszę się,
Byś sam mnie prowadził,
Popychał, prosił.

10. Recitativo

Evangelist (T.I), Magd (S), Petrus (B.I), Jesus (B.II), Diener (T.II), Organo, Continuo

J18:15b-23

Evangelist
Derselbige Jünger war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesu hinein in des Hohenpriesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro:

Sopran
Bist du nicht dieses Menschen Jünger einer?

Evangelist
Er sprach:

Petrus
Ich bin's nicht.

Evangelist
Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeu'r gemacht (denn es war kalt) und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der Hohepriester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm:

Jesus
Ich habe frei, öffentlich geredet für der Welt. Ich habe allezeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Jüden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgnen geredt. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe! Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe.

Evangelist
Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabeistunden, Jesu einen Backenstreich und sprach:

Diener
Solltest du dem Hohenpriester also antworten?

Evangelist
Jesus aber antwortete:

Jesus
Hab ich übel geredt, so beweise es, dass es böse sei, hab ich aber recht geredt, was schlägest du mich?

Ewangelista:
Ten uczeń zaś był znany najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Ale Piotr stał na zewnątrz u drzwi. Wtedy wyszedł ten drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra. Wówczas dziewczyna odźwierna zapytała Piotra:

Sopran:
Czy i ty nie jesteś jednym z uczniów tego człowieka?

Ewangelista:
On odpowiedział:

Piotr:
Nie jestem.

Ewangelista:
A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ogień, stali i grzali się. Stał też z nimi Piotr i grzał się. Tymczasem najwyższy kapłan pytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział:

Jezus:
Ja jawnie mówiłem światu. Zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie zewsząd schodzą się Żydzi, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli to, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co mówiłem.

Ewangelista:
A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc:

Sługa:
Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi?

Ewangelista:
Jezus mu odpowiedział:

Jezus:
Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz?

11. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht'?
Du bist ja nicht ein Sünder
Wie wir und unsre Kinder,
Von Missetaten weißt du nicht.
Ich, ich und meine Sünden,
Die sich wie Körnlein finden
Des Sandes an dem Meer,
Die haben dir erreget
Das Elend, das dich schläget,
Und das betrübte Marterheer.

Kto Cię uderzył,
Mój Zbawco i plagami Cię
Tak źle potraktował?
Nie jesteś przecież grzesznikiem,
Jak my i nasze dzieci,
Nie znasz zbrodni.
Ja, ja i moje grzechy,
Których tyle znaleźć można co ziarenek
Piasku nad morzem,
To one wywołały
Nędzę, która Cię uderza,
I zasmuca katuszami.

12a. Recitativo T

Organo, Continuo

Evangelist
Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich, da sprachen sie zu ihm:

Ewangelista:
A Annasz odesłał go związanego do Kajfasza, najwyższego kapłana. A Szymon Piotr stał i grzał się. I zapytali go:

12b. Coro

Flauto traverso I/II e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

J18:25b

Bist du nicht seiner Jünger einer?

Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów?

12c. Recitativo

Evangelist (T.I), Petrus (B), Diener (T.II), Organo, Continuo

J18:25c-27, Mt26:75

Evangelist
Er leugnete aber und sprach:

Petrus
Ich bin's nicht.

Evangelist
Spricht des Hohenpriesters Knecht' einer, ein Gefreundter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte:

Diener
Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm?

Evangelist
Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald krähete der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinete bitterlich.

Ewangelista:
A on się wyparł, mówiąc:

Piotr:
Nie jestem.

Ewangelista:
Zapytał go jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho:

Sługa:
Czyż nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie?

Ewangelista:
Wtedy Piotr znowu się wyparł. I zaraz zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowo Pana, wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

13. Aria T

Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Ach, mein Sinn,
Wo willt du endlich hin,
Wo soll ich mich erquicken?
Bleib ich hier,
Oder wünsch ich mir
Berg und Hügel auf den Rücken?
Bei der Welt ist gar kein Rat,
Und im Herzen
Stehn die Schmerzen
Meiner Missetat,
Weil der Knecht den Herrn verleugnet hat.

Ach, mój umyśle,
Gdzie się w końcu znajdę,
Gdzie się pokrzepię?
Pozostać tutaj,
Albo też odejść
Za gór i pagórków grzbiety?
Na tym świecie nie ma rady,
A w sercu
Pozostaje ból
Moich zbrodni,
Skoro sługa wyparł się Pana.

14. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Petrus, der nicht denkt zurück,
Seinen Gott verneinet,
Der doch auf ein' ernsten Blick
Bitterlichen weinet.
Jesu, blicke mich auch an,
Wenn ich nicht will büßen;
Wenn ich Böses hab getan,
Rühre mein Gewissen!

Piotr, co nie przypomniał sobie,
Wspomnień swego Boga,
Ten przy pierwszym spojrzeniu
Gorzko zapłakał:
Jezu, spójrz na mnie,
Gdy nie będę pokutował;
Gdy uczynię zło,
Porusz me sumienie.

 

 

 

 

Zweiter Teil

Część druga

15. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Christus, der uns selig macht,
Kein Bös' hatb, egangen,
Der ward für uns in der Nacht
Als ein Dieb gefangen,
Geführt für gottlose Leut
Und fälschlich verklaget,
Verlacht, verhöhnt und verspeit,
Wie denn die Schrift saget.

Chrystus, co nas czyni błogosławionymi,
żadnego zła nie popełnił,
Został za nas w nocy
Niczym złodziej schwytany,
Poprowadził Go bezbożny lud
I fałszywie oskarżył,
Wyśmiany, wyszydzony i opluty,
Jak mówi Pismo.

16a. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J18:28nn

Evangelist
Da führeten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus, und es war frühe. Und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach:

Pilatus
Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen?

Evangelist
Sie antworteten und sprachen zu ihm:

Ewangelista:
Od Kajfasza więc zaprowadzili Jezusa do ratusza; a było rano. Sami jednak nie weszli do ratusza, aby się nie skalać, lecz żeby mogli spożyć Paschę. Wówczas Piłat wyszedł do nich i zapytał:

Piłat:
Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?

Ewangelista:
Odpowiedzieli mu:

16b. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

J18:30b

Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet.

Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.

16c. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J18:31a

Evangelist
Da sprach Pilatus zu ihnen:

Pilatus
So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetze!

Evangelist
Da sprachen die Jüden zu ihm:

Ewangelista:
I powiedział Piłat:

Piłat:
Wy go weźcie i osądźcie według waszego prawa.

Ewangelista:
Żydzi mu odpowiedzieli:

16d. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

J18:31b

Wir dürfen niemand töten.

Nam nie wolno nikogo zabijać.

16e. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J18:32-36

Evangelist
Auf dass erfüllet würde das Wort Jesu, welches er sagte, da er deutete, welches Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm:

Pilatus
Bist du der Jüden König?

Evangelist
Jesus antwortete:

Jesus
Redest du das von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt.

Evangelist
Pilatus antwortete:

Pilatus
Bin ich ein Jüde? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet; was hast du getan?

Evangelist
Jesus antwortete:

Jesus
Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darob kämpfen, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde; aber nun ist mein Reich nicht von dannen.

Ewangelista:
Stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział Jezus, dając znać, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy Piłat znowu wszedł do ratusza, wezwał Jezusa i zapytał go:

Piłat:
Czy ty jesteś królem Żydów?

Ewangelista:
Jezus mu odpowiedział:

Jezus:
Czy mówisz to sam od siebie, czy inni powiedzieli ci o mnie?

Ewangelista:
Piłat odpowiedział:

Piłat:
Czy ja jestem Żydem? Twój naród i naczelni kapłani wydali mi ciebie. Cóż więc uczyniłeś?

Ewangelista:
Jezus odpowiedział:

Jezus:
Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd.

17. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Ach großer König, groß zu allen Zeiten,
Wie kann ich gnugsam diese Treu ausbreiten?
Keins Menschen Herze mag indes ausdenken,
Was dir zu schenken.

Ich kann's mit meinen Sinnen nicht erreichen,
Womit doch dein Erbarmen zu vergleichen.
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten
Im Werk erstatten?

Ach wielki Król, wielki przez cały czas,
Jakże mam tę skromną wierność opisać?
żadne ludzkie serce nie może wymyślić,
Jak Ci dziękować.

Nie mogę mymi zmysłami dociec,
Z czym miałbym Jego litość porównać.
Jakże mogę za uczynki Twej miłości,
Swą pracą odpłacić?

18a. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J18:37-40a

Evangelist
Da sprach Pilatus zu ihm:

Pilatus
So bist du dennoch ein König?

Evangelist
Jesus antwortete:

Jesus
Du sagst's, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.

Evangelist
Spricht Pilatus zu ihm:

Pilatus
Was ist Wahrheit?

Evangelist
Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Jüden und spricht zu ihnen:

Pilatus
Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe; wollt ihr nun, dass ich euch der Jüden König losgebe?

Evangelist
Da schrieen sie wieder allesamt und sprachen:

Ewangelista:
Wtedy Piłat zapytał go:

Piłat:
A więc jesteś królem?

Ewangelista:
Jezus mu odpowiedział:

Jezus:
Ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu.

Ewangelista:
Piłat powiedział do niego:

Piłat:
Cóż to jest prawda?

Ewangelista:
A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich:

Piłat:
Ja nie znajduję w nim żadnej winy. A u was jest zwyczaj, że na Paschę wypuszczam wam jednego więźnia. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla Żydów?

Ewangelista:
Wówczas wszyscy znowu zawołali:

18b. Coro

Oboe II col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Flauto traverso I/II, Oboe I, Violino I, Organo, Continuo

J18:37-40b

Nicht diesen, sondern Barrabam!

Nie tego, ale Barabasza!

18c. Recitativo T

Organo, Continuo

J18:37-19:1

Evangelist
Barrabas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn.

Ewangelista:
A Barabasz był bandytą. Wtedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował go.

19. Arioso B

Viola d'amore I/II, Liuto, Organo, Continuo

Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen,
Mit bittrer Lust und halb beklemmtem Herzen
Dein höchstes Gut in Jesu Schmerzen,
Wie dir auf Dornen, so ihn stechen,
Die Himmelsschlüsselblumen blühn!
Du kannst viel süße Frucht von seiner Wermut brechen
Drum sieh ohn Unterlass auf ihn!

Przypatrz się, mój umyśle, z lękliwą przyjemnością,
Z gorzką radością i uciskiem serca,
Najwyższemu dobru w bólu Jezusa,
Jak przez kolce, co tak Go kłują,
Jak kwitną niebieskie pierwiosnki;
Możesz wiele słodkich owoców, z Jego piołunu zerwać,
Na Niego bez przerwy spoglądając.

20. Aria T

Viola d'amore I/II, Liuto (?), Organo, Continuo

Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken
In allen Stücken
Dem Himmel gleiche geht,

Daran, nachdem die Wasserwogen
Von unsrer Sündflut sich verzogen,
Der allerschönste Regenbogen
Als Gottes Gnadenzeichen steht!

Rozważ, jak Jego zakrwawione Plecy
One w każdym kawałku
Wprost do nieba prowadzą!

21a. Recitativo T

Organo, Continuo
J19:2

Evangelist
Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen:

Ewangelista:
A żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i ubrali go w purpurowy płaszcz. I mówili:

21b. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

J19:3b

Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig!

Witaj, królu Żydów!

21c. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J19:3c-

Evangelist
Und gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen:

Pilatus
Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde.

Evangelist
Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und er sprach zu ihnen:

Pilatus
Sehet, welch ein Mensch!

Evangelist
Da ihn die Hohenpriester und die Diener sahen, schrieen sie und sprachen:

Ewangelista:
I policzkowali go. Piłat znowu wyszedł na zewnątrz i powiedział do nich:

Piłat:
Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście wiedzieli, że nie znajduję w nim żadnej winy.

Ewangelista:
Wtedy Jezus wyszedł na zewnątrz w cierniowej koronie i w purpurowym płaszczu. I powiedział do nich Piłat:

Piłat:
Oto człowiek!

Ewangelista:
A gdy naczelni kapłani i ich słudzy zobaczyli go, zawołali:

21d. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

J19:6b

Kreuzige, kreuzige!

Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!

21e. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J19:6b-7a

Evangelist
Pilatus sprach zu ihnen:

Pilatus
Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn; denn ich finde keine Schuld an ihm!

Evangelist
Die Jüden antworteten ihm:

Ewangelista:
Piłat powiedział do nich:

Piłat:
Wy go weźcie i ukrzyżujcie, bo ja nie znajduję w nim żadnej winy.

Ewangelista:
Żydzi mu odpowiedzieli:

21f. Coro

Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Flauto traverso I/II in octava e Viola col Tenore, Organo, Continuo

J19:7b

Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben; denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.

My mamy prawo i według naszego prawa powinien umrzeć, bo czynił siebie Synem Bożym.

21g. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J19:8-12a

Evangelist
Da Pilatus das Wort hörete, fürchtet' er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Richthaus und spricht zu Jesu:

Pilatus
Von wannen bist du?

Evangelist
Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm:

Pilatus
Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich loszugeben?

Evangelist
Jesus antwortete:

Jesus
Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben; darum, der mich dir überantwortet hat, der hat's größ're Sünde.

Evangelist
Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe.

Ewangelista:
A gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się zląkł. I wszedł znowu do ratusza, i zapytał Jezusa:

Piłat:
Skąd ty jesteś?

Ewangelista:
Lecz Jezus nie dał mu odpowiedzi. Wtedy Piłat powiedział do niego:

PIłat:
Nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię i mam władzę cię wypuścić?

Ewangelista:
Jezus odpowiedział:

Jezus:
Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, ma większy grzech.

Ewangelista:
Odtąd Piłat starał się go wypuścić.

22. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,
Muss uns die Freiheit kommen;
Dein Kerker ist der Gnadenthron,
Die Freistatt aller Frommen;
Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein,
Müßt unsre Knechtschaft ewig sein.

Przez więzienie, Syn Boga.
Przyniósł nam wolność,
Karcer stał się Tronem
Łaski, Miastem wolności wszystkich pobożnych;
Gdybyś nie przełamał niewoli,
Musiałaby nasza niewola być wieczną.

23a. Recitativo T

Organo, Continuo

J19:12b

Evangelist
Die Jüden aber schrieen und sprachen:

Ewangelista:
Żydzi jednak wołali:

23b. Coro

Oboe e Violino I col Soprano, Oboe d'amore e Violino II coll' Alto, Flauto traverso I/II in octava e Viola col Tenore, Organo, Continuo

J19:12c

Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht; denn wer sich zum Könige machet, der ist wider den Kaiser.

Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi.

23c. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J19:13-15a

Evangelist
Da Pilatus das Wort hörete, führete er Jesum heraus und satzte sich auf den Richtstuhl, an der Stätte, die da heißet: Hochpflaster, auf Ebräisch aber: Gabbatha. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüden:

Pilatus
Sehet, das ist euer König!

Evangelist
Sie schrieen aber:

Ewangelista:
Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I powiedział Piłat do Żydów:

Pilat:
Oto wasz król!

Ewangelista:
Lecz oni zawołali:

23d. Coro

Oboe I col Soprano, Oboe d'amore coll' Alto, Flauto traverso I/II in octava col Tenore, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

J19:15b

Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!

Strać, strać! Ukrzyżuj go!

23e. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, continuo

J19:15c-e

Evangelist
Spricht Pilatus zu ihnen:

Pilatus
Soll ich euren König kreuzigen?

Evangelist
Die Hohenpriester antworteten:

Ewangelista:
Piłat ich zapytał:

Piłat:
Waszego króla mam ukrzyżować?

Ewangelista:
Naczelni kapłani odpowiedzieli:

23f. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe e Violino I, Oboe d'amore e Violino II, Viola, Organo, Continuo

J19:15f

Wir haben keinen König denn den Kaiser.

Nie mamy króla poza cesarzem.

23g. Recitativo T

Organo, Continuo

J19:16-17

Evangelist
Da überantwortete er ihn, dass er gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesum und führeten ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf Ebräisch: Golgatha.

Ewangelista:
Wtedy im go wydał, żeby go ukrzyżowano. Wzięli więc Jezusa i wyprowadzili go. A on, niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, a po hebrajsku Golgotą;

24. Aria B e Coro

Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Eilt, ihr angefochtnen Seelen,
Geht aus euren Marterhöhlen,
Eilt - Wohin? - nach Golgatha!

Nehmet an des Glaubens Flügel,
Flieht - Wohin? - zum Kreuzeshügel,
Eure WohlfahrEvangelist (T), Jesus (B), lüht allda!

Spieszcie, wy pobite duchy.

Wyjdźcie z waszymi jarami męki, Spieszcie -

25a. Recitativo T

Organo, Continuo

J19:18-21a

Evangelist

Allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm zween andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz, und war geschrieben: "Jesus von Nazareth, der Jüden König". Diese Überschrift lasen viel Jüden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf ebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Jüden zu Pilato:

Ewangelista:
Gdzie go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych z obu stron, pośrodku zaś Jezusa. Sporządził też Piłat napis i umieścił na krzyżu. A było napisane: "Jezus z Nazaretu, król Żydów". Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było to napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Wtedy naczelni kapłani żydowscy powiedzieli do Piłata:

25b. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

J19:21b

Schreibe nicht: der Jüden König, sondern dass er gesaget habe: Ich bin der Jüden König.

Nie pisz: Król Żydów, ale że on mówił: Jestem królem Żydów.

25c. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J19:22

Evangelist
Pilatus antwortet:

Pilatus
Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.

Ewangelista:
Piłat odpowiedział:

Piłat:
Co napisałem, to napisałem.

26. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

In meines Herzens Grunde
Dein Nam und Kreuz allein
Funkelt all Zeit und Stunde,
Drauf kann ich fröhlich sein.
Erschein mir in dem Bilde
Zu Trost in meiner Not,
Wie du, Herr Christ, so milde
Dich hast geblut' zu Tod!

W głębi mego serca
Samo Twe Imię i Krzyż
Iskrzy w każdym czasie, o każdej godzinie,
Przez nie potrafię się radować.
Zajaśniał dla mnie obraz
Aby pocieszyć mnie w mym nieszczęściu,
Jak Ty, Panie Chryste, tak łagodnie
Wykrwawiłeś się na śmierć.

27a. Recitativo T

Organo, Continuo

J19:23-24a

Evangelist
Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenähet, von oben an gewürket durch und durch. Da sprachen sie untereinander:

Ewangelista:
A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część. Wzięli też tunikę, a tunika ta nie była szyta, ale od góry cała tkana. Mówili więc między sobą:

27b. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

J19:24b

Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll.

Nie rozcinajmy jej, ale rzućmy losy o to, do kogo ma należeć;

27c. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J19:24c-27a

Evangelist
Auf dass erfüllet würde die Schrift, die da saget: Sie haben meine Kleider unter sich geteilet und haben über meinen Rock das Los geworfen, Solches taten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, Kleophas Weib, und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sahe und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter:

Jesus
Weib, siehe, das ist dein Sohn!

Evangelist
Darnach spricht er zu dem Jünger:

Jesus
Siehe, das ist deine Mutter!

Ewangelista:
Aby się wypełniło Pismo, które mówi: “Podzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy”. To właśnie zrobili żołnierze. A przy krzyżu Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki:

Jezus:
Kobieto, oto twój syn.

Ewangelista:
Potem powiedział do ucznia:

Jezus:
Oto twoja matka.

28. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Er nahm alles wohl in acht
In der letzten Stunde,
Seine Mutter noch bedacht,
Setzt ihr ein' Vormunde.
O Mensch, mache Richtigkeit,
Gott und Menschen liebe,
Stirb darauf ohn alles Leid,
Und dich nicht betrübe!

On wszystko wykonał dobrze
W swej ostatniej godzinie,
Swojej Matce z rozwagą,
Wyznaczył opiekuna.
O człowiecze, czyń słusznie,
Boga kochaj i ludzi,
Umieraj bez żadnego żalu,
I się nie smuć.

29. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

J19:27c-30a

Evangelist
Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich. Darnach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht er:

Jesus
Mich dürstet!

Evangelist
Da stund ein Gefäße voll Essigs. Sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isopen, und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:

Jesus
Es ist vollbracht!

Ewangelista:
I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie. Potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział:

Jezus:
Pragnę.

Ewangelista:
A stało tam naczynie pełne octu. Nasączono więc gąbkę octem, nałożono ją na hizop i podano mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, powiedział:

Jezus:
Wykonało się.

30. Aria A

Violino I/II, Viola, Viola da gamba, Organo, Continuo

Es ist vollbracht!
O Trost vor die gekränkten Seelen!
Die Trauernacht
Läßt nun die letzte Stunde zählen.

Der Held aus Juda siegt mit Macht
Und schließt den Kampf.

Es ist vollbracht!

Wykonało się!
O pociecho dla chorych dusz;
Noc żałoby
Pozwól mi zliczyć ostatnie godziny.

Bohater Judy zwyciężył z siłą
I zakończył walkę.

Wykonało się.

31. Recitativo T

Organo, Continuo

J19:30b

Evangelist
Und neiget das Haupt und verschied.

Ewangelista:
I schyliwszy głowę, oddał ducha.

32. Aria B e Coro

Organo, Continuo

Mein teurer Heiland, lass dich fragen,
Jesu, der du warest tot,
Da du nunmehr ans Kreuz geschlagen
Und selbst gesagt: Es ist vollbracht,
Lebest nun ohn Ende,
Bin ich vom Sterben frei gemacht?
In der letzten Todesnot
Nirgend mich hinwende
Kann ich durch deine Pein und Sterben
Das Himmelreich ererben?
Ist aller Welt Erlösung da?
Als zu dir, der mich versühnt,
O du lieber Herre!
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen;
Gib mir nur, was du verdient,
Doch neigest du das Haupt
Und sprichst stillschweigend: ja.
Mehr ich nicht begehre!

Mój drogi Zbawco, pozwolisz, że zapytam,
Czy odkąd zniósł krzyż
I sam powiedział: Wykonało sie!
Czy uczynił mnie wolnym od śmierci?
Czy mogę przez Twój ból i śmierć
Otrzymać Królestwo Niebieskie?
Czy zbawiony został świat?
Nie możesz wszak że przez ból mówić,
Ale skłoń tylko głowę
I milcząco wypowiedz: Tak!

33. Recitativo T

Organo, Continuo

Mt 27,51-52

Evangelist
Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf viel Leiber der Heiligen.

Ewangelista:
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, ziemia zadrżała i skały zaczeły pekać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało.

34. Arioso T

Flauto traverso I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

 

!!! Nie ma w wykonaniu ....

Mein Herz, in dem die ganze Welt
Bei Jesu Leiden gleichfalls leidet,
Die Sonne sich in Trauer kleidet,
Der Vorhang reißt, der Fels zerfällt,
Die Erde bebt, die Gräber spalten,
Weil sie den Schöpfer sehn erkalten,
Was willst du deines Ortes tun?

Moje serce, podczas gdy cały świat
Z cierpiącym Jezusem również cierpi,
Słonce oblekło się w żałobę.
Zasłona rozdarła się, skały pekały,
Ziemia trzęsła się, groby się rozstąpiły,
Skoro sam Stwórca umarł:
A co ty samo zrobisz?

35. Aria S

Flauto traverso I/II, Oboe da caccia I/II, Organo, Continuo

Zerfließe, mein Herze, in Fluten der Zähren
Dem Höchsten zu Ehren!

Erzähle der Welt und dem Himmel die Not:
Dein Jesus ist tot!

Rozpłyń sie, me serce, w potokach łez
Dla chwał Najwyższego.

Opowiedz światu i niebu swą nędze,
Bo Jezus umarł!

36. Recitativo T

Organo, Continuo

J19:31-37

Evangelist
Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über (denn desselbigen Sabbats Tag war sehr groß), baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem andern, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht; sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer, und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf dass ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf dass die Schrift erfüllet würde: "Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen". Und abermal spricht eine andere Schrift: "Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben".

Ewangelista:
Wtedy Żydzi, aby ciała nie zostały na krzyżu na szabat, ponieważ był dzień przygotowania (bo ten dzień szabatu był wielkim dniem), prosili Piłata, aby połamano im golenie i zdjęto ich. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany. Ale gdy przyszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni; Lecz jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który to widział, świadczył o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Żadna jego kość nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu Pismo mówi: Ujrzą tego, którego przebili.

37. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

O hilf, Christe, Gottes Sohn,
Durch dein bitter Leiden,
Dass wir dir stets untertan
All Untugend meiden,
Deinen Tod und sein Ursach
Fruchtbarlich bedenken,
Dafür, wiewohl arm und schwach,
Dir Dankopfer schenken!

Pomóż, Chryste, Synu Boga,
Przez swe gorzkie cierpienie,
Byśmy zawsze byli Ci poddani
Od przywar stronili,
Twoją śmierć i jej przyczynę
Płodnie rozważali,
Przeto, jak bardzo bylibyśmy biedni i słabi,
Składaliśmy byśmy Ci ofiarę dziękczynną.

38. Recitativo T

Organo, Continuo

J19:38-42

Evangelist

Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia, der ein Jünger Jesu war (doch heimlich aus Furcht vor den Jüden), dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubete es. Derowegen kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und Aloen untereinander, bei hundert Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in leinen Tücher mit Spezereien, wie die Jüden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten, und im Garten ein neu Grab, in welches niemand je geleget war. Daselbst hin legten sie Jesum, um des Rüsttags willen der Jüden, dieweil das Grab nahe war.

Ewangelista:
A potem Józef z Arymatei, który z obawy przed Żydami był potajemnie uczniem Jezusa, prosił Piłata, aby mógł zdjąć ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zdjął ciało Jezusa. Przyszedł też Nikodem, który przedtem przyszedł w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Wzięli więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna z tymi wonnościami, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania zmarłych. A na miejscu, gdzie był ukrzyżowany, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc położyli Jezusa z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grób był blisko.

39. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
Die ich nun weiter nicht beweine,
Ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh!

Das Grab, so euch bestimmet ist
Und ferner keine Not umschließt,
Macht mir den Himmel auf und schließt die Hölle zu.

Spoczywajcie w spokoju, Wy święte kości,
Których już nie będę opłakiwała,
Spoczywajcie w spokoju i przywiedźcie mnie także do spoczynku.

Grób, który Was zamyka
I więcej żadnego nieszczęścia nie obejmie,
Otwiera dla mnie niebo i zamyka piekło.

40. Choral

Flauto traverso I e Oboe I e Violino I col Soprano, Flauto traverso II e Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Ach Herr, lass dein lieb Engelein
Am letzten End die Seele mein
In Abrahams Schoß tragen,
Den Leib in seim Schlafkämmerlein
Gar sanft ohn einge Qual und Pein
Ruhn bis am jüngsten Tage!
Alsdenn vom Tod erwecke mich,
Dass meine Augen sehen dich
In aller Freud, o Gottes Sohn,
Mein Heiland und Genadenthron!
Herr Jesu Christ, erhöre mich,
Ich will dich preisen ewiglich!

Ach Panie, ześlij swego kochanego anioła
U samego kresu mej duszy
By mnie przeniósł na łono Abrahama,
Ciało w swym sennym pokoju
Było łagodnie, bez męki i bólu,
Spoczęło aż do Dnia Sądu!
Następnie zbudź mnie ze śmierci,
Aby moje oczy Cię ujrzały
W całej radości, o Synu Boga,
Mój Zbawco i Tronie Laski!
Panie Jezu, wysłuchaj mnie,
Będę wychwalał Cię wiecznie!

 

Uwagi: