31 sierpnia 2002 (sobota), 23:17:17

Mesjasz #1

Uwaga:

Uwaga z 19 grudnia 2017. To jest bardzo stara strona i możliwe, że zawiera wiele błędów. Dziś polecam mój nowy serwis i tłumaczenia tam zawarte.

http://kbpp.org.pl/hwv-56

W.

 


G. F. Haendel – Mesjasz HWV-56, polskie słowa do oratorium

Część pierwsza

1 Sinfonia

2 Recitative (tenor): Comfort ye, my people

Iz 40:1-3

Pocieszcie, pocieszcie mój lud! - mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!

3 Air (tenor): Every valley

Iz 40:4

Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką.

4 Chorus: And the glory of the Lord

Iz 40:5

Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały.

5 Recitative (bass): Thus saith the Lord

Ag 2:6-7

Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan Zastępów.

Ml 3:1

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów.

6 Air (alto): But who may abide

Ml 3:2

Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy.

7 Chorus: And He shall purify

Ml 3:3

Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe.

8 Recit (alto): Behold, Air & Chorus: O thou

Iż 7:16, Mt 1:23

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

Iz 40:9

Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg!

Iz 60:1

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.

9 Recit & Air (bass): For behold, The people

Iz 60:2-3

Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.

Iz 9:2

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

10 Chorus: For unto us a child is born

Iz 9:5

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

11 Pastoral Symphony (Pifa)

12 Recit (treble): And the angel, Chorus: Glory

Łk 2:8

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.

Łk 2:9

Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.

Łk 2:10-11, 13

Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

Łk 2:14

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

13 Air (soprano I): Rejoice greatly

Za 9:9-10

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. (...) pokój ludom obwieści.

14 Recit. & Air (sopr.I & alto): He shall feed

Iz 35:5-6

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie;

Iz 40:11

Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.

Mt 11:28-29

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

15 Chorus: His yoke is easy

Mt 11:30

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Część druga

16 Chorus: Behold the lamb of God

Jn 1:29

Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

17 Air (alto): He was despised

Iz 53:3

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

Iz 50:6

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

18 Chorus: Surely, All we like sheep

Iz 53:4-5

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Iz 53:6

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.

19 Recit.(tenor), Chorus: He trusted in God

Ps 22:8

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową:

Ps 22:9

Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje.

20 Recit., Air (tenor), Recit. (sopr.I): He was

Ps 69:21

Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło, na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem.

Lm 1:12

Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął.

Iz 53:8b

Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.

21 Air (soprano I): But Thou didst not leave

Ps 16:10

bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.

22 Chorus: Lift up your heads

Ps 24:7-10

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju. To Pan Zastępów: On sam Królem chwały.

23 Recit.(tenor), Chorus: Let all the angels

Hbr 1:5

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?

Hbr 1:6b

Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!

24 Air (soprano II): Thou art gone up on high

Ps 68:18

Rydwanów Bożych jest tysiące tysięcy: to Pan do świątyni przybywa z Synaju.

25 Chorus: The Lord gave the word

Ps 68:12

Pan wypowiada słowo do zwiastunów pomyślnych nowin: Wielkie wojsko.

26 Air (soprano I): How beautiful are the feet

Rz 10:15

Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!

27 Chorus: Their sound is gone out

Rz 10:18b

Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa.

28 Air (bass): Why do the nations

Ps 2:1-2

Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:

29 Chorus: Let us break their bonds asunder

Ps 2:3

Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!

30 Recit., Air (tenor): Thou shall break them

Ps 2:4

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa,

Ps 2:9

Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.

31 Chorus: Hallelujah!

Ap 19:6, 11:15, 19:16

I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków! A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.

Część Trzecia

32 Air (soprano I): I know that my redeemer

Joba 19:25-26

Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę.

1 Kor 15:20

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy owoc spośród tych, co pomarli.

33 Chorus: Since by man came death

1 Kor 15:21-22

Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,

34 Recit., Air (bass): The trumpet shall souind

1 Kor 15:51-52a

Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby.

1 Kor 15:52b-53

Zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.

35 Recit, Duet (alto & tenor): O death, where is

1 Kor 15:54

A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć.

1 Kor 15:55-56

Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo.

1 Kor 15:57

Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

36 Air (soprano II): If God be for us

Rz 8:31, 33-34

Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

37 Chorus: Worthy is the lamb that was slain

Ap 5:12-13

Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!

38 Chorus: Amen

Ap 22.20

Amen.

 

 

Materiał powstał po kolejnym przesłuchaniu oratorium. Treść podaje za Biblią Tysiąclecia.

Wojtek, Gliwice, lato 2002 r.


Kategorie: to lubię, muzyka, _blog


Słowa kluczowe: polskie słowa oratorium Haendel Mesjasz, HWV-56


Komentarze: (1)

Kurwizon, June 21, 2024 11:47 Skomentuj komentarz


O kurwości!

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.