20 września 2003 (sobota), 23:37:37

Mesjasz #2

Uwaga:

Uwaga z 25 października 2016. To jest bardzo stara strona i możliwe, że zawiera wiele błędów. Dziś polecam mój nowy serwis i tłumaczenia tam zawarte.

http://kbpp.org.pl/hwv-56

W.

 


Angielskie i polskie słowa do oratorium Mesjasz G.F.Haendla HWV-56

 

 

Messaiash

 

Mesjasz

 

 

Part the first

 

Część pierwsza

 

 

Old Testament Promises of The Coming Messiah

 

Zapowiedź przyjścia Mesjasza

Sinfonia

 

 

 

 

Recytatyw tenoru

Isaiah 40:1-3

Comfort ye, comfort ye, My people, saith your God; speak ye comfortably to Jerusalem; and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned.The voice of him that cried in the wilderness: Prepare ye the way of the Lord; make straight in the desert a highway for our God.

Iz 40:1-3

Pocieszcie, pocieszcie mój lud! - mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!

Aria tenoru

Isaiah 40:4

Every valley shall be exalted, and every mountain and hill made low, the crooked straight and the rough places plain.

Iz 40:4

Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką.

Chór

Isaiah 40:5

And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the Lord hath spoken it.

Iz 40:5

Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały.

Recytatyw basu

Haggai 2:6-7

Thus saith the Lord of Hosts: Yet once a little while and I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land; and I will shake all nations; and the desire of all nations shall come.

Ag 2:6-7

Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan Zastępów.

Recytatyw basu

Malachi 3:1

The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in; behold, he shall come, saith the Lord of Hosts

Ml 3:1

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów.

Aria altu (lub basu)

Malachi 3:2

But who may abide the day of his coming and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire

Ml 3:2

Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy.

Chór

Malachi 3:3

And he shall purify the sons of Levy, that they may offer unto the Lord an offering of righteousness

Ml 3:3

Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe.

Recytatyw altu

Isaiah 7:14; Matt. 1:23

Behold! a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, God with us

Iz 7:16, Mt 1:23

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

Aria altu

Isaiah 40:9

O thou that tellest good tidings of Zion, get thee up into the high mountain; O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength; lift it up, be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold your God!

Iz 40:9

Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg!

Chór

Isaiah 60:1

Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee

Iz 60:1

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.

Recytatyw basu

Isaiah 60:2-3

For, behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people; but the Lord shall arise upon thee; and His glory shall be seen upon thee, and the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising

Iz 60:2-3

Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.

Aria basu

Isaiah 9:2

The people that walked in darkness have seen a great light; and they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined

Iz 9:2

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

Chór

Isaiah 9:6

For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder; and his name shall be called Wonderful, Counsellor, the Mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace

Iz 9:5

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

 

 

The Birth of Messiah

 

Narodziny Mesjasza

Pastoral Symphony

 

 

 

 

Recytatyw sopranu

Luke 2:8

There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks by night

Łk 2:8

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.

Chór

Luke 2:9

And lo! the Angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid

Łk 2:9

Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.

Recytatyw sopranu

Luke 2:10-11

And the Angel said unto them, Fear not; for behold I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people; for unto you is born this day in the city of David, a Saviour, which is Christ the Lord

Łk 2:10-11, 13

Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

Recytatyw sopranu

 

And suddenly there was with the Angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying:

 

 

Chór

Luke 2:13-14

Glory to God in the highest, and peace on earth, goodwill towards men

Łk 2:14

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

 

 

Messiah's Invitation To The People

 

 

Aria sopranu 1

Zechariah 9:9-10

Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! behold, thy King cometh unto thee! He is the righteous Saviour, and he shall speak peace unto the heathen

Za 9:9-10

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. (...) pokój ludom obwieści.

Recytatyw altu

Isaiah 35:5-6

Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf unstopped; then shall the lame leap as a hart, and the tongue of the dumb shall sing

Iz 35:5-6

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie;

Aria altu

Isaiah 40:11

He shall feed his flock like a shepherd, and he shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and gently lead those that are with young

Iz 40:11

Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.

Aria sopranu

Matt. 11:28-29

Come unto him, all ye that labour and are heavy laden, and he will give you rest. Take his yoke upon you, and learn of him, for he is meek and lowly of heart, and ye shall find rest unto your souls

 Mt 11:28-29

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

Chór

 

His yoke is easy and his burden is light.

Mt 11:30

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

 

 

Part the seond

 

Część druga

 

 

Sacrificial Mission Of The Messiah

 

Misja Mesjasza

Chór

John 1:29

Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world

Jn 1:29

Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Aria altu

Isaiah 53:3

He was despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief

Iz 53:3

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

Aria altu

Isaiah 50:6

He gave his back to the smiters, and his cheeks to them that plucked off the hair; he hid not his face from shame and spitting

Iz 50:6

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Chór

Isaiah 53:4

Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows! He was wounded for our transgressions; he was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was upon him

Iz 53:4-5

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Chór

Isaiah 53:5

And with his stripes we are healed

 

 

Chór

Isaiah 53:6

All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all

Iz 53:6

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.

 

 

Rejection of Messiah By The Jews

 

Odrzucenie Mesjasza przez Żydów

Recytatyw tenoru, Chór

Psalm 22:7

All they that see him, laugh him to scorn; they shoot out their lips, and shake their heads saying:

Ps 22:8

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową:

Chór

Psalm 22:8; Matt. 27:43

He trusted in God that He would deliver him; let Him deliver him, if He delight in him

Ps 22:9

Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje.

 

 

Crucifixion Of The Messiah

 

Ukrzyżowanie

Recytatyw , Aria tenoru, Recytatyw sopranu 1

Psalm 69:20

Thy rebuke hath broken his heart; he is full of heaviness. He looked for some to have pity on him, but there was no man, neither found he any to comfort him

Ps 69:21

Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło, na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem.

Aria tenor

Lamentations 1:12

Behold, and see if there be any sorrow like unto his sorrow

Lm 1:12

Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął.

Recytatyw sopranu

Isaiah 53:8

He was cut off from the land of the living; for the trangressions of Thy people was he stricken

Iz 53:8b

Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.

 

 

Resurrection Of The Messiah

 

Zmartwychwstanie

Aria sopranu

Acts 2:31

But Thou didst not leave his soul in hell; nor didst Thou suffer Thy holy one to see corruption

Ps 16:10

bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.

Chór

Psalm 24:7-10

Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall come in. Who is the King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall come in. Who is the King of Glory? The Lord of Hosts, He is the King of Glory

Ps 24:7-10

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju. To Pan Zastępów: On sam Królem chwały.

 

 

Ascension Of Messiah To Glory

 

Wywyższenie Mesjasza

Recytatyw tenoru

Hebrews 1:5

Unto which of the Angels said he at any time, Thou art My son, this day have I begotten thee?

Hbr 1:5

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?

Chór

Hebrews 1:6

Let all the angels of God worship him

Hbr 1:6b

Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!

Aria sopranu 2 (lub basu)

Psalm 68:18; Ephesians 4:8

Thou art gone up on high; thou hast led captivity captive, and received gifts for men, yea, even from thine enemies, that the Lord God might dwell among them

Ps 68:18

Rydwanów Bożych jest tysiące tysięcy: to Pan do świątyni przybywa z Synaju.

 

 

Proclamation Of The Gospel By The Disciples

 

Dobro nowina na całej ziemi

Chór

Psalms 68:11

The Lord gave the word, great was the company of the preachers

Ps 68:12

Pan wypowiada słowo do zwiastunów pomyślnych nowin: Wielkie wojsko.

Aria sopranu 1

Romans 10:15

How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things

Rz 10:15

Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!

Chór

Romans 10:18

Their sound is gone out into all lands, and their words unto the ends of the world

Rz 10:18b

Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa.

 

 

Disciplining Of The Nations At The Second Advent of Messiah

 

 

Aria basu

Psalms 2:1-2

Why do the nations so furiously rage together, and why do the people imagine a vain thing? The kings of the earth rise up, and the rulers take counsel together against the Lord, and against His anointed

Ps 2:1-2

Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:

Chór

Psalm 2:3

Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes from us

Ps 2:3

Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!

Recytatyw tenoru

Psalm 2:4

He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn; the Lord shall have them in derision

Ps 2:4

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa,

Aria tenoru

Psalm 2:9

Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel

Ps 2:9

Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.

Chór

Rev. 19:6

for the Lord God Omnipotent reigneth

Ap 19:6, 11:15, 19:16

I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków! A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.

Chór drugi

Rev. 19:16

The Kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ; and he shall reign for ever and everRev. 11:1 King of kings, and Lord of lords. HALLELUYAH!

 

 

 

 

Part the third

 

Część trzecia

 

 

The Hope of The Redeemed

 

Nadzieja na zmartwychwstanie, pochwycenie i przemienienie

Aria sopranu 1

Job 19:25-26

I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth; and though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God

Joba 19:25-26

Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę.

Aria sopranu 1

1 Corinthians 15:20

For now is Christ risen from the dead, the first-fruits of them that sleep

1 Kor 15:20

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy owoc spośród tych, co pomarli.

Kwartet

 

Since by man came death...

 

 

Chór

1 Cor. 15:21

By man came also the resurrection of the dead

1 Kor 15:21-22

Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,

Kwartet

 

For as in Adam all die...

 

 

Recytatyw , Aria basu

1 Cor. 15:22

Even so in Christ shall all be made alive

1 Kor 15:51-52a

Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby.

Recytatyw basu

1 Cor. 15:51-52

Behold, I tell you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet

 

 

Aria basu

1 Cor. 15:52

The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed

1 Kor 15:52b-53

Zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.

Aria basu

1 Cor. 15:53

For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality

 

 

Recytatyw

1 Cor. 15:54

Then shall be brought to pass the saying that is written: Death is swallowed up in victory!

1 Kor 15:54

A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć.

Duet altu i tenoru

1 Cor. 15:55-56

O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law

1 Kor 15:55-56

Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo.

Chór

1 Cor. 15:57

But thanks be to God, who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ

1 Kor 15:57

Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

 

The Confidence Of The Redeemed

 

Pewność odkupiena

Aria sopranu 2

Romans 8:31-34

If God be for us, who can be against us? who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth, who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who makes intercession for us

Rz 8:31, 33-34

Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

 

 

Final Triumph Of Messiah

 

Ostateczny triumf Mesjasza

Chór

Rev. 5:12-13

Worthy is the Lamb that was slain, and hath redeemed us to God by his blood, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing. Blessing, and honour, glory and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb, for ever and ever

Ap 5:12-13

Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!

Chór

Rev. 5:13

Amen

Ap 22.20

Amen.

 

 

Przygotowane po kolejnym przesłuchaniu tego dzieła, Gliwice, 20 września 2003

 


Kategorie: muzyka, libretto, _blog


Słowa kluczowe: Mesjasz, G.F.Haendel, Messaiash, HWV-56


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.