19 listopada 2017 (niedziela), 00:10:10

Kanony ksiąg biblijnych

Mam potrzebę zebrać sobie to na 4 kartki A4, więc robię to tu. Do notki dodane są załączniki, które łatwiej się drukuje na A4 niż tą stronę:

Kanon hebrajski

Prawo – Tora (Pięcioksiąg Mojżesza)

 1. Księga Rodzaju – Bereszit („Na początku”)
 2. Księga Wyjścia – Welle szemot („Oto imiona”)
 3. Księga Kapłańska – Wajjikra („I zawołał”)
 4. Księga Liczb – Wajedabber („I mówił”) a. Bemidmar („Na pustyni”)
 5. Księga Powtórzonego Prawa – Elle Haddewarim („Oto słowa”)

Prorocy – Newiim

 1. Księga Jozuego – Jehoszua
 2. Księga Sędziów – Szoftim
 3. 1-2Księgi Samuela – Szemuel
 4. 1-2Księgi Królów – Melachim
 5. Księga Izajasza – Jeszajahu
 6. Księga Jeremiasza – Jiremijahu
 7. Księga Ezechiela – Jichzekel
 8. Dwunastu Proroków Mniejszych – Trej Asar (תרי עשר)
 • Księga Ozeasza
 • Księga Joela
 • Księga Amosa
 • Księga Abdiasza
 • Księga Jonasza
 • Księga Micheasza
 • Księga Nahuma
 • Księga Habakuka
 • Księga Sofoniasza
 • Księga Aggeusza
 • Księga Zachariasza
 • Księga Malachiasza

Pisma – Ketuwim

 1. Księga Psalmów – Tehilim
 2. Księga Przysłów – Miszlei
 3. Księga Hioba – Ijow
 4. Pieśń nad pieśniami – Szir Haszirim
 5. Księga Rut – Rut
 6. Lamentacje Jeremiasza – Eika
 7. Księga Koheleta– Kohelet
 8. Księga Estery – Ester
 9. Księga Daniela – Daniel
 10. Księgi Ezdraszai Nehemiasza – Ezra wuNechemia
 11. 1-2Księgi Kronik – Diwrej Hajamim

Kanon protestancki

Księgi historyczne

Prawo – (Pięcioksiąg Mojżesza)

 1. Pierwsza Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju)
 2. Druga Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia)
 3. Trzecia Księga Mojżeszowa (Księga Kapłańska)
 4. Czwarta Księga Mojżeszowa (Księga Liczb)
 5. Piąta Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa)

Pozostałe księgi historyczne

 1. Księga Jozuego
 2. Księga Sędziów
 3. Księga Rut
 4. 1 Księga Samuela
 5. 2 Księga Samuela
 6. 1 Księga Królewska
 7. 2 Księga Królewska
 8. 1 Księga Kronik
 9. 2 Księga Kronik
 10. Księga Ezdrasza
 11. Księga Nehemiasza
 12. Księga Estery

Księgi mądrościowe (dydaktyczne)

 1. Księga Joba (Hioba)
 2. Księga Psalmów
 3. Przypowieści Salomona (Księga Przysłów)
 4. Księga Kaznodziei Salomona (Księga Koheleta)
 5. Pieśń nad pieśniami

Księgi prorockie

Prorocy więksi

 1. Księga Izajasza
 2. Księga Jeremiasza
 3. Treny Jeremiasza (Lamentacje)
 4. Księga Ezechiela
 5. Księga Daniela

Prorocy mniejsi

 1. Księga Ozeasza
 2. Księga Joela
 3. Księga Amosa
 4. Księga Abdiasza
 5. Księga Jonasza
 6. Księga Micheasza
 7. Księga Nahuma
 8. Księga Habakuka
 9. Księga Sofoniasza
 10. Księga Aggeusza
 11. Księga Zachariasza
 12. Księga Malachiasza

Kanon rzymskokatolicki

Księgi historyczne

Prawo – (Pięcioksiąg Mojżesza)

 1. Księga Rodzaju (Rdz) – Liber Genesis (Gen)
 2. Księga Wyjścia (Wj) – Liber Exodus (Ex)
 3. Księga Kapłańska (Kpł) – Liber Leviticus (Lev)
 4. Księga Liczb (Lb) – Liber Numeri (Nu)
 5. Księga Powtórzonego Prawa (Pwt) – Liber Deuteronomium (Deu)

Pozostałe księgi historyczne

 1. Księga Jozuego (Joz) – Liber Iosue
 2. Księga Sędziów (Sdz) – Liber Iudicum
 3. Księga Rut (Rt) – Liber Ruth
 4. 1 Księga Samuela (1Sm) – Liber I Samuelis
 5. 2 Księga Samuela (2Sm) – Liber II Samuelis
 6. 1 Księga Królewska (1Krl) – Liber I Regum
 7. 2 Księga Królewska (2Krl) – Liber II Regum
 8. 1 Księga Kronik (1Krn) – Liber I Paralipomenon
 9. 2 Księga Kronik (2Krn) – Liber II Paralipomenon
 10. Księga Ezdrasza (Ezd) – Liber Esdrae
 11. Księga Nehemiasza (Ne) – Liber Nehemiae
 12. Księga Tobiasza (Tb) – Liber Thobis (+1)
 13. Księga Judyty(Jd) – Liber Iudith (+2)
 14. Księga Estery (Est) – Liber Esther
 15. 1 Księga Machabejska (1Mch) – Liber I Maccabeorum (+3)
 16. 2 Księga Machabejska (2Mch) – Liber II Maccabeorum (+4)

Księgi mądrościowe (dydaktyczne)

 1. Księga Hioba (Hi) – Liber Iob
 2. Księga Psalmów (Ps) – Liber Psalmorum
 3. Księga Przysłów (Prz) – Liber Proverbiorum
 4. Księga Koheleta (Koh) – Liber Ecclesiastes (Ecl)
 5. Pieśń nad pieśniami (Pnp) – Canticum Canticorum
 6. Księga Mądrości (Mdr) – Liber Sapientiae (+5)
 7. Mądrość Syracha (Syr) – Liber Ecclesiasticus (+6)

Księgi prorockie

Prorocy więksi

 1. Księga Izajasza (Iz) – Liber Isaiae
 2. Księga Jeremiasza (Jer) – Liber Ieremiae
 3. Lamentacje Jeremiasza (Treny) (Lm) – Lamentationes (Threni)
 4. Księga Barucha (Ba) – Liber Baruch (+7)
 5. Księga Ezechiela (Ez) – Prophetia Ezechielis
 6. Księga Daniela (Dn) – Prophetia Danielis

Prorocy mniejsi

 1. Księga Ozeasza (Oz) – Prophetia Osee
 2. Księga Joela (Jl) – Prophetia Ioel
 3. Księga Amosa (Am) – Prophetia Amos
 4. Księga Abdiasza (Ab) – Prophetia Abdiae
 5. Księga Jonasza (Jon) – Prophetia Ionae
 6. Księga Micheasza (Mi) – Prophetia Michaeae
 7. Księga Nahuma (Na) – Prophetia Nahum
 8. Księga Habakuka (Ha) – Prophetia Habacuc
 9. Księga Sofoniasza (So) – Prophetia Sophoniae
 10. Księga Aggeusza (Ag) – Prophetia Aggaei
 11. Księga Zachariasza (Za) – Prophetia Zachariae
 12. Księga Malachiasza (Ml) – Prophetia Malachiae

Dodatkowo kanon prawosławny, za Septuagintą dodaje:

 • 2 Księga Ezdrasza
 • 3 Księga Machabejska
 • 4 Księga Machabejska(pozakanoniczny apokryf, ale dozwolony w lekturze)
 • Modlitwa Manassesa
 • Psalm 151

Kanony kościołów wschodnich, syryjskiego, etiopskiego, koptyjskiego mają jeszcze więcej ksiąg.

 Kanon Nowego Testamentu

Księgi historyczne

Ewangelie

 1. Ewangelia wg św. Mateusza
 2. Ewangelia wg św. Marka
 3. Ewangelia wg św. Łukasza
 4. Ewangelia wg św. Jana

Dzieje apostolskie

 1. Dzieje Apostolskie

Księgi mądrości

Listy apostoła Pawła

 1. List do Rzymian
 2. 1 List do Koryntian
 3. 2 List do Koryntian
 4. List do Galatów
 5. List do Efezjan
 6. List do Filipian
 7. List do Kolosan
 8. 1 List do Tesaloniczan
 9. 2 List do Tesaloniczan
 10. 1 List do Tymoteusza
 11. 2 List do Tymoteusza
 12. List do Tytusa
 13. List do Filemona
 14. List do Hebrajczyków

Listy apostolskie

 1. List św. Jakuba
 2. 1 List św. Piotra
 3. 2 List św. Piotra
 4. 1 List św. Jana
 5. 2 List św. Jana
 6. 3 List św. Jana
 7. List św. Judy

Księga prorocza

 1. Apokalipsa św. Jana

I jeszcze rozważanie ile jest tych ksiąg?

To proste: 39 + 27 = 66

Choć katolicy, po soborze trydenckim będą uważać, że: 39+7 + 27 = 46 + 27 = 73 ale niekoniecznie musimy się na to zgadzać.


Kategorie: _blog, teologia/biblia


Słowa kluczowe: biblia, kanon nt, kanon st, kanon biblii


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.