31 grudnia 2017 (niedziela), 13:13:13

Słowa za tekst pogrzebny (Wilno 1616, za Camerata Silesia)

Zainspirowany płytą zespołu "Camerata Silesia" odnalazłem wykorzystany w jenym kawałku tekst i częściowo skolacjonowałem go męcząc się nieco ze szwabachą (to polska czcionka wykorzystywana w XVII wieku, a błędnie zwana "gotykiem") a teraz go polecam, bo dobry jest i daje do myślenia. Bo każdy umrze. Każdy umrze i lepiej aby to wiedział już, zanim umrze.

Do posłuchania:

  1. Media vita: 
  2. Requiem, Kyrie:
  3. Kazanie pogrzebowe (rewelacja - polecam): 

Wiele ma nazwisk y imion którymi się tytułuie y nazywa człowiek żywiący tu na świecie, a między inszemi, ma też to nazwisko, że się mianuje MORTALIS, Śmiertelny, które nazwisko aczkolwiek wszytkim rzeczom żyjącym pod słońcem należeć może, gdyż nie masz nic trwałego / wszelkie ciało ... [ ciąg dalszy poniżej ]

Do poczytania:

Pan Piotr Wołowicz umarł. Na jego pogrzeb specjalne kazanie ułożono, którego początek zapisano tak:

SŁOWA ZA TEKST POGRZEBNY.
wzięte z wtorego listu Pawła Ś. do Korynthow z Rozdziału 5.
v. 1.2.3
Zaiste wiemy / ieśli przybytek tego ziemskiego domu
naszego będzie skażon / zbudowanie mamy od Boga / to
iest / mieszkanie nie urobione ręką / wiekuiste na niebie.
Abowiem dla tego wzdychamy żądaiąc być przyobleczeni
przybytkiem naszym który iest z nieba / Jeżeli będziemy
należieni przyobleczeni a nie nagiemi.


WJele ma nazwisk y imion którymi się tytułuie
y nazywa człowiek żywiący tu na świecie / a między
inszemi / ma też to nazwisko / że się mianuje MORTALIS,
Śmiertelny / które nazwisko aczkolwiek
wszytkim rzeczom żyjącym pod słońcem należeć może / gdyż nie
masz nic trwałego / wszelkie ciało umiera y ginie: A wszakoż osobliwie
samemu człowiekowi służy z tego albowiem samego stworzył
był Bóg ku nieśmiertelności / iako wyraźnie o tym mądrość
Salomonowa mówi: który gdy przestąpił przykazanie Boże / które
mu było podane y z groźbą / aby nie iadł z drzewa wiadomości
dobrego i złego / bo ieśliby iadł śmiercią miał umrzeć. To iż przestąpił /
stał się ex immortali, mortalis. z nieśmiertelnego / śmiertelny /
z nieskażytelnego / skażytelny. Do tego to nazwisko MORTALIS
Śmiertelny słusznie się daie człowiekowi / bo mu pewną
rzecz pokazuie. Wszystkie inne rzeczy pod wątpliwość podpaść mogą /
ale to / że jest Śmiertelny y umrzeć ma / Iest rzecz niewątpliwa.
Niech spyta kto gdy się narodzi dziecię na świat / ieżeli to
dziecię dorośnie lat swoich? musi odpowiedzieć / albo dorośnie /
albo nie / Niech spyta jeżeli będzie człowiekiem wielkim a uczonym /
pożytecznym chwale Bożej Rzeczpospolitey / sobie / przyjaciołom?
odpowiedzieć musi - albo tak albo nie, de futuris enim
contingentibus nulla determinata veritas statui potest. O przyszłych

albowiem rzeczach przypadających nic pewnego stanowić
się niemoże / sam tylko to Bóg wie. Ale niech kto spyta / jeśli ten
człowiek narodzony na świat / ten w wymowiem sławny / w Mądrości
y wradzie poważny / w bogactwach dostatni umrze? Tu
już bez wszelakiey wątpliwości powiedżieć musi każdy / pewnie a
pewnie umrze / bo niemasz nic pewniejszego nad Śmierć / iako y
dekret Boży brzmi / postanowiono wszystkim raz umrzeć / wszytkim
postanowiono umrzeć / żadnego śmierć nie chybi. Pisali
wiele ksiąg Medykowie o sposobie zachowania zdrowia / ale jakowemby
sposobem mogł się obronić Śmierci / o tym żaden nic
nie pisał. Nie było żadnego ani będzie któryby się miał
z iej mocy i prawa wyłomić. Nie wybiie się mężny męstwem
swoim. Gdzież iest mocny Samson? gdzie bitny Gedeon? gdzie ogromny
y straszny w mocy Golijat? Niepomoże tu nic mądrość
mądrego / gdzie Mądry Salomon? gdzie Solon? gdzie Aristoteles
y inszi? Nie odważy się ani się odkupi bogacz bogactwy swemi /
bo gdzież iest Crassus z Rzyma? gdzie Kresus z Lidyey?
gdzie Midas z Phrygiey? Nie wymowi się wymowny wymową
swoją / gdzież iest Demosthenes? gdzie Alcibiases? gdzie Cicero?
wszystkich tych pokonała śmierć / quia mortales erant, albowiem
byli śmiertelnymi. Nie zasłoni się nikt / ani zacny urodzeniem /
ani honorem Rzeczypospolitej. [[[ Oto macie iasny wizerunk przed oczyma swoimi / na ześciu przez śmierć sławney pamiędzi J.M. P. Pana PIOTRA WOŁOWICZA Czasnika W.Ż.L.
Byłci tu hono / była mądrość / były dostatki / y insze rzeczy / iednak
umarł: nie dziw / bo MORTALIS. byl śmiertelnym człowiekiem.
]]] Takoważ Condicia według nazwiska żywota naszego pokazuie
nam Duch Ś. y w tych słowiech przedsiewzietych przynosząc
y pociechę / a po tey śmiertelności oczekiwa nas nieśmiertelność /
a za ziemskie weźmiemy pewnie niebieskie mieszkanie. Co
abyśmy obaczyć mogli / y te słowa potrzebne uważyć / dla tegoż
iuż w Imie Panskie do ich uważania przystąpiemy:

A Naprzód obaczemy Conditia nasze śmiertelna /
w której żyiemy tu na świecie.
Powtóre / Obaczemy Condytia nieśmiertelna / ktora
potyka wiernych Panskich po wyściu z tego świata.
Potrzecie / Obaczemy pewność tego / iż ta Condicia
pewnie apewnie oczekiwa wiernych.
A nakoniec usłyszemy / Co nam czynić potrzeba / abysmy
Conditiey szcześliwey po śmierci uczestnikami
stać sie mogli
Pan Jezus śędzia żywych u umarłych / niechayże nam da Ducha swego S. Amen.

* * * * * *

Obróćmyś tedy to cośmy uważyli na pożytek swój a odniesiemy stąd naukę / przestrogę / napominamie i pociechę

Najprzód naukę stąd wy wszyscy miejsce abyście dobrze poznawali stan i condicjum swoją. Oto ciała wasze są domkiem ziemskim który się rozwalić ma / są przybytkiem na czas zbudowanym który pewnie upadnie i rozwali się. A tak uważajcie z pilnością początek / środek i koniec żywota waszego. Czym byliście czym jesteście i czym będziecie.

Czym byliście - ziemia. Czym jesteście - ziemią - bo domek i przybytek ziemski nosicie
Czym będziecie - ziemią - bo ten domek skażon będzie i w proch się obróci. I stądże jeden dobrze powiedział - o homo terraa est terra geris et i…. o człowiecze ziemią jesteś, ziemię nosisz i w ziemię się obrócić musisz.

My też, kto że jeszcze żyjemy staranie o ty czyńmy abyśmy za ziemskie chaty pałace niebieskie otrzymać mogli. Żyjmy pobożnie względem Boga dotrzymywając mu wiary
Żyjmy trzeźwie względem samych siebie. Żyjmy sprawiedliwie względem bliźnich naszych a gdy się okaże on Bog wielkiej chwały odniesiemy od niego koronę chwały którą nam niech da z ręki swej czego my życząc sobie mówmy nabożnie = Amen.

Linki:


Kategorie: muzyka, muzyka i słowo, _blog


Słowa kluczowe: camerata silesia, wilno 1626


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.