17 grudnia 2021 (piątek), 11:24:24

Kim jest Marek

Przeczytam sobie komunikat na temat tego kim jest Marek:

Powołanie i odwołanie osoby nadzorującej

publikacja 2021-12-16 23:13

Zarząd Spółki z siedzibą w Aaaaaa („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 116 grudnia 2011 r. („NWZ”) podjęło:

1.uchwałę nr 32, na podstawie której NWZ odwołało Jarosława ze składu Rady Nadzorczej oraz

2.uchwałę nr 24, na podstawie której NWZ powołało Marka w skład Rady Nadzorczej.

Obie uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

  • Marek od 16 grudnia 2021 r. sprawuje mandat członka Rady Nadzorczej.
  • Kadencja Marka kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji, tj. za 2023 r.
  • Marek nie wykonuje działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.
  • W okresie ostatnich pięciu lat Marek:

1. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r. lub ustawie o giełdach towarowych z 26 października 2000 r., albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;

2. nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

3. nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie będącym w upadłości, w restrukturyzacji, w likwidacji lub w którym byłby powołany zarząd komisaryczny.

  • Marek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  • Marek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r.
  • Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Marka wraz ze wskazaniem wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, był on członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, Spółka przekaże niezwłocznie w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 Fajnie. Dużo się o człowieku można dowiedzieć.


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: gpw, newconnect


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.