Słowo kluczowe: Olek


11 grudnia 2022 (niedziela), 09:44:44

Zakończenie wojny a sprawa polska

Olek napisał

ZAKOŃCZENIE WOJNY, A SPRAWA POLSKA

Długo nic nie pisałem ze względu na to, że treści, które od czasu do czasu opisuję są już bardzo obszernie podawane i komentowane w mediach main-streamowych. Ale wydaje mi się, że na obecnym etapie kilka rzeczy zaczyna się klarować, a media nie wywodzą z nich podstawowego DYLEMATU DLA POLSKI i dlatego piszę kolejny odcinek.

Jest oczywiste, że w krótkiej lub średniej perspektywie nastąpią negocjacje, które doprowadzą do zakończenia lub co najmniej zamrożenia wojny. Aby tak się stało, będą występować kombinację poniższych trzech warunków:

1. Któraś ze stron straci możliwość kontynuowania wojny, choć żadna strona nie będzie zadowolona z punktu wyjściowego negocjacji,

2. Któraś ze stron uzyska korzystną pozycję wyjściową do negocjacji, a druga strona zostanie przymuszona do stołu rozmów przez otoczenie, pomimo możliwości kontynuowania wojny,

3. O trzecim warunku za chwilę...

Śledząc sytuację międzynarodową wydaje się, że nie należy spodziewać, że zarówno Rosja, jak i Ukraina - wspierana przez Zachód - stracą możliwość kontynuowania wojny i to, pomimo że sytuacja po obu stronach będzie się ciągle zmieniać...
Obecnie również żadna ze tron nie uznaje swojej pozycji wyjściowej do negocjacji za korzystną, ani nawet bliską takiego stanu.

I tu wchodzi do gry warunek trzeci, w którym Polska odgrywa najważniejszą rolę, wydaje się, że znacznie ważniejszą, niż w przypadku warunków 1 i 2. Wydaje się również, że bez wystąpienia warunku nr. 3 Ukraina nie siądzie do rozmów. Jaki to warunek i dlaczego jest taki ważny?

Otóż tym warunkiem jest powstanie nowego systemu bezpieczeństwa w Europie - co najmniej Środkowej - zawierającego bezpieczeństwo Ukrainy. Mówiąc wprost: Rosji zależy nawet na zamrożeniu wojny, aby zacząć ją znowu – i Rosja może nawet pójść na ustępstwa, żeby to osiągnąć, ale Ukrainie zależy przede wszystkim na systemie bezpieczeństwa, bez którego przerwanie wojny nie ma dla Ukrainy sensu, ani żądnych perspektyw.

Tak więc Ukraina najprawdopodobniej nigdy nie zasiądzie do rozmów jeżeli nie będzie miała perspektywy realnego systemu zapewniającego jej przyszłe bezpieczeństwo.
I tu zaczyna się sprawa Polska i to w niezwykle istotnym zakresie, która dotyczyć będzie życia naszego i życia naszych dzieci i wnuków.

Ze względu na nieprzezwyciężalny sprzeciw państw zachodu kontynentu - przede wszystkim Niemiec i Francji - Ukraina nie ma szans na członkostwo w NATO. Jedynym realnym systemem bezpieczeństwa dla Ukrainy i całej Europy Środkowej to wielostronne i/lub bilateralne sojusze wojskowe Ukrainy z takimi państwami jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, kraje bałtyckie i Polska, ale również Turcja.

Wiadomo które z wymienionych krajów dysponują większym potencjałem gospodarczym i militarnym niż Polska, ale Polska jest dla tego przyszłego układu absolutnie kluczowa geopolityczne.

I teraz: Polska może zawrzeć z Ukrainą realny, ścisły sojusz wojskowy przeciwko Rosji, co uczyni wojnę mniej prawdopodobną (skuteczne odstraszanie), a cały system bezpieczeństwa znacznie lepszym, ale Polska ponosiła będzie - pierwszy raz od długiego czasu - dobrowolne i realne ryzyko dla siebie i dla swoich obywateli.

Polska może również nie wziąć udziału w tych wielostronnych i/lub bilateralnych gwarancjach wojskowych dla Ukrainy - teoretycznie unikając ryzyka - ale taki system bezpieczeństwa, bez Polski, będzie na tyle kaleki, że prawdopodobienstwo kolejnej wojny będzie znacznie wyższe, a wojna ta i tak może dosięgnąć Polski, gdyż zajmuje ona kluczowe miejsce geograficzne i polityczne dla rosyjskich planów.
I choć opisany wyżej dylemat wydaje się oczywisty, a epokowe decyzję, jakie muszą być podjęte dopadną Polskę na 100%, to wydaje mi się, że najbliższa kampania wyborcza – w 2023 - nie będzie poświęcała temu wystarczająco dużo uwagi, choć wydaje się on najbardziej EGZYSTERNCJALNYM TEMATEM DLA POLSKI na co najmniej najbliższe dziesięciolecie.

Wydaje się też, że jeśli obecna władza przedłuży swój mandat, to prawdopodobienstwo uczestnictwa Polski w takim sojuszu wojskowym jest znacznie bardziej prawdopodobne, choć nic nie wiadomo o jego planowanym kształcie i sposobie jego realizacji? Jeśli władza w Polsce się zmieni, udział Polski w sojuszu wojskowym wydaje się znacznie mniej prawdopodobny - co wcale nie znaczy - że uczyni Polskę bezpieczniejszą. Rysująca się więc przyszłość wydaje się przyszłością bez wyjścia, jeśli chodzi o ominięcie tego dylematu.

Kroplą, która przepełniła moją potrzebę napisania tych kilku słów są ostatnie wypowiedzi prezydenta Francji, który w niezwykle ważnych okolicznościach mówił o potrzebie zapewnienie gwarancji Rosji oraz ostatni artykuł kanclerza Niemiec w „Foreign Affairs”, w którym mówi on o możliwości powrotu do struktury bezpieczeństwa sprzed wojny... Nie mówię, że Niemcy albo Francja nie zmieniły niczego lub jeszcze nie zmienią, w swojej strategii związanej z nową sytuacją bezpieczeństwa w Europie, ale można zakładać na 90%, że nie będą elementem systemu bezpieczeństwa, który będzie realizował interesy Ukrainy i Środkowej Europy, w tym i Polski. Wydaje się, że kraje te będą dążyć do realizowania pozycji neutralnej lub równoważącej na stronę Rosji. Siłą rzeczy, Unia Europejska pod przywództwem tych dwóch państw jeszcze pogorszy swoją ofertę bezpieczeństwa w stosunku do Polski i regionu.

Na koniec - wychodząc jeszcze poza geopolitykę i jej element bezpieczeństwa narodowego - należy stwierdzić, że realne i dobrze przygotowane uczestnictwo Polski w systemie wzajemnych gwarancji wojskowych dla Ukrainy może i powinien znacząco pomóc Polsce w zmianie swojej dotychczasowej pozycji w systemie gospodarczym Europy, z pozycji terytorium i organizmu wszechstronnie podległego centrum, do państwa tworzące kolejne ośrodki niezależne i centralne w systemie gospodarczym Europy i świata. O

Gliwice 10-12-2022


Kategorie: _blog, polityka / obserwator, 1000 liter o świecie


Słowa kluczowe: olek


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
11 lipca 2022 (poniedziałek), 18:56:56

Polska i jej Wielka Strategia (Olek i jego 1000-słow)

Olek napisał ja zachowuję:

POLSKA I JEJ WIELKA STRATEGIA

OKREŚLENIE WIELKIEJ STRATEGII POLSKI:

Polska jest jednym z niewielu krajów, który mierzy się od kilku wieków ze stałym zagrożeniem swojej egzystencji, wynikającym z położenia geograficznym między silniejszymi od siebie graczami, którzy dążą do współpracy ze sobą nawzajem - kosztem Polski. W czasie tym WIELKA STRATEGIA POLSKI składa się z próby osiągania dwóch podstawowych celów, których osiąganie ma szansę dać Polsce niezależną egzystencję:

 1. BEZPIECZEŃSTWO: Realizowane przez odepchnięcie Rosji od swoich granic lub/i niedopuszczenie Rosji do uczestnictwa w systemie bezpieczeństwa w Europie - we współpracy z innymi, silniejszymi od Polski graczami z zachodu kontynentu,

 2. MODERNIZACJA: ...Czyli dogonienie gospodarcze zachodu kontynentu, czyli przezwyciężenie dualizmu na Łabie /termin do rozszyfrowania w Wikipedii/

Realizacją WIELKIEJ STRATEGII zajmują się elity narodu (szersze masy narodu tylko w czasie zrywów zbrojnych) i właśnie od ostatnich 300 lat polskie elity mają zazwyczaj różne koncepcje realizacji każdego z tych celów WIELKIEJ STRATEGII i wzajemnej ich zależności:

Ad1.
BEZPIECZEŃSTWO: Sama Rosja nie zawsze bywała silniejsza od Polski, ale gdy od ok. 300

taką się stała, zaczynała stanowić egzystencjalne zagrożenie dla Polski, ale nawet nie sama, ale szczególnie gdy znajdowała do tego partnerów na kontynentalnym zachodzie kontynentu. Tak więc Polska może istnieć i być niepodległa, gdy Polska posiada na wschodzie bufor niepodległych i przyjaznych państw (głębia strategiczna) i gdy Rosja nie znajduje się w strategicznym sojuszu z naszymi zachodnimi sąsiadami. Dlatego w minionych trzech wiekach, w różnych okresach, dylematem polskich elit jest to, czy budować siłę odpychającą Rosję wyłącznie w silnym sojuszu z krajami buforowymi, czy poddając się pod ochronę krajów zachodu kontynentu nawet, gdy te dążą do współpracy z Rosją, czy też opierać swoje bezpieczeństwo wyłącznie na sobie samej, ale w sojuszach z odległymi potęgami morskimi (USA, Wielka Brytania), które charakteryzują się drugoplanowym i zmiennym zainteresowaniu naszym regionem.

Ad2.

UWAGA: Materiał napisałem z nieśmiałą intencją, aby ułatwić odczytywanie polskich reakcji na bieżące wydarzenia międzynarodowe, a nawet, aby ułatwić czytelnikowi ocenę przyszłych programów wyborczych władzy i opozycji, które reprezentują odmienne nurty realizacji WIELKIEJ STRATEGII państwa Polskiego.

page1image22294336

MODERNIZACJA: Dualizm na Łabie powstał w wyniku odkryć geograficznych XVI wieku, poprzez zdobycie kolonii przez kraje zachodu kontynentu i wprowadzenie przez nie intensywnego rolnictwa, gospodarki kapitalistycznej, rewolucji przemysłowej i rozwoju mieszczaństwa. Polska pozostała wtedy krajem rolniczym, feudalnym i opóźnionym. Polskie elity już od wieku XVIII, przez wiek XIX, okres międzywojenny, ale również ostatnio, w III Rzeczpospolitej zgadzają się, że bez gwałtownej MODERNIZACJI Polska nie może utrzymać niepodległości w otoczeniu sąsiadów, ale zawsze spierały się o to, czy Polska, aby się ZMODERNIZOWAĆ, musi poddać się dyktatowi – zwierzchności źródła modernizacji (dylemat przedrozbiorowy i w pewnym sensie obecny) i ograniczyć swoją suwerenność i podmiotowość, czy może powinna robić to nawet wolniej, ale zachowując równocześnie pełną niezależność dążąc do pełnej podmiotowości w Europie (próba międzywojenna). Dylemat ten wynika z faktu, że źródła MODERNIZACJI – najczęściej Niemcy, ale również w wieku XVIII i XIX Rosja, w swojej własnej wielkiej strategii nigdy nie traktują Polski podmiotowo i niezmiennie dążą do podporządkowania jej politycznie, jak również w dziedzinie przepływów strategicznych i podziału pracy. Należy również przypomnieć, że z powodów historycznych (unikalna wolność szlachecka) i w przeciwieństwie do okolicznych narodów Europy Środkowej, naród polski ma ograniczony poziom akceptacji utraty niepodległości państwa lub/i wolności osobistych.

Wszystkie te warianty zapewniania Polsce BEZPIECZEŃSTWA i MODERNIZACJI praktycznie się nie udawały - zarówno z przyczyn wewnętrznych, jak i zewnętrznych - dlatego Polska była niepodległa tylko w krótkich okresach znaczącego upadku Rosji i wypadnięcia jej z systemu gospodarczego i bezpieczeństwa Europejskiego.

REALIZACJA WIELKIEJ STRATEGII POLSKI - W OBECNEJ SYTUACJI.

Po roku 1990, w czasie wielkiej zapaści siły Rosji, polskie elity wybrały dostępny i niezwykle korzystny sposób MODERNIZAJI i BEZPIECZEŃSTWA Polski, oparty na częściowym oddaniu niepodległości Polski organizacji międzypaństwowej, jaką jest Unia Europejska, przy równoczesnym zapewnieniu sobie BEZPIECZEŃSTWA członkostwem w sojuszu wojskowym NATO, kierowanym przez jedyne globalne mocarstwo – USA. Inne, korzystne elementy WIELKIEJ STRATEGII POLSKI również występowały, gdyż na wschód od Polski istniały kraje buforowe, a Niemcy były słabe militarnie, dopiero się jednoczyły i ograniczane były systemem unijnym.

W ciągu ostatnich 30 lat wszystkie te parametry uległy całkowitej lub częściowej zmianie:
- Rosja znacząco się wzmocniła i w sposób bezprecedensowy kwestionuje dotychczasowy porządek, zmieniając go siłą od 2008-go roku, ostatecznie formułując swoje żądania również wobec Polski.

- Niemcy również niezwykle się wzmocniły, zwiększyły przewagę nad Francją i zostały uwolnione od balansu Wielkiej Brytanii, a wspólna waluta pozwala realizować ich dominację gospodarczą kontynentu.
- Rosja i Niemcy zawarły strategiczne partnerstwo. Niemcy uzależniły się od Rosji, aby zrealizować długofalowy program utrwalenia i zwiększenia dominacji w Europie.

page2image22291456

- Państwa buforowe zostały zdestabilizowane i podporządkowane Rosji (Białoruś) lub są w trakcie destabilizacji i podporządkowywania (Ukraina).
- Unia Europejska oczekuje w zamian za dalszą modernizację Polski znaczącej, dalszej utraty przez Polskę niezależności (kierunek federacyjny - traktatowy lub poza traktatowy), bez pespektywy na zmianę roli Polski w dziedzinie przepływów strategicznych i podziału pracy, a co najgorsze, Unia Europejska i Niemcy nie tylko nie zapewniają Polsce BEZPIECZEŃSTWA, ale mogą dążyć do odnowienia strategicznego sojuszu z Rosją.

- USA, pozostając najsilniejszym państwem świata, szykuje się do konfrontacji z Chinami i jego poziom zapewnienia BEZPIECZEŃSTWA Polsce w przyszłości jest niepewny.

Zatem realizacja WIELKIEJ STRATEGII POLSKI jest obecnie zagrożona w każdym aspekcie i wydaje się, że Polska musi dokonać znaczących korekt swojej polityki, aby ją nadal realizować.

Obecna polska elita, podzielona na obóz obecnej władzy i opozycję, wydaje się mieć odmienne koncepcje dla MODERNIZACJI i BEZPIECZEŃSTWA Polski:

MODERNIZACJA:
- władza chciałaby realizować modernizację bez rozszerzania podległości Polski, - opozycja zaś, poprzez dalsze pogłębiania związków i zależności Polski z Unią.

BEZPIECZEŃSTWO:
- obecna władza wydaje się widzieć nieuchronność konfrontacji z Rosją i stawiać na:

- siłę własną
- próbę budowy wspólnej przestrzeni politycznej i strategicznej z Ukrainą - bezpośrednie relacje z USA
- NATO
- budowę dodatkowych koalicji chętnych w strefie Europy Środkowej

- opozycja na razie słabo formułuje swój program zapewnienia Polsce BEZPIECZEŃSTWA, ale jest on bardziej oparty na kontynentalnej Europie, znacznie większej ostrożności wobec Ukrainy i próbie uniknięcia konfrontacji z Rosją.

Jak widać więc, polska elita kontynuuje wielowiekowe nurty w realizacji praktycznie tej samej WIELKIEJ STRATEGII państwa Polskiego.

AM, 10-07-2022

page3image22235968

Konkludując, mam nadzieje, że zasygnalizowane tu pojęcia pomogą obserwować rozwój sytuacji międzynarodowej i ocenę różnych nurtów polskich elit.


Kategorie: _blog, 1000 liter o świecie, polityka


Słowa kluczowe: olek


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
11 stycznia 2022 (wtorek), 19:35:35

Marksizm obnażony - wykład Olka na S.D.P. (neomarksizm)

Wykład Olka z 10 stycznai 2022

Nagranie z mojego dyktafonu - póki nie ma filmu musi starczyć, można zacząć od 30 minuty:

A do ściągnięcia pliki są tu:

Może za jakiś czas pojawi się tu film.


Kategorie: s.d.p


Słowa kluczowe: olek, neomarksizm, marksizm, szkoła frankfurcka


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
11 grudnia 2021 (sobota), 20:56:56

Przyszłość pieniądza ...i co to oznacza dla Ciebie? (1000 liter o świecie)

Olek napisał:

Przyszłość pieniądza ...i co to oznacza dla Ciebie?

W ostatnich dwóch dekadach obserwujemy znaczącą zmianę roli Banków Centralnych: skupują one również dług państwowy i inwestują w akcje na giełdzie. Zwróć uwagę na Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Lozannie, który jest Bankiem Centralnym dla Banków Centralnych i jest źródłem polityki finansowej współczesnego świata. Obecny system finansowy jest całkowicie patologiczny i nie jest do naprawienia. Globalna polityka stóp procentowych, które są znacznie niższe od inflacji, prowadzi do jego ostatecznego załamania i zamiany na nowy. Skoordynowane Banki Centralne mają pełnić dominującą rolę w systemie finansowym. Planowane jest wprowadzenie E-walut (nie mylić z krypto-walutami), a banki komercyjne stracą swoją dzisiejszą rolę. System będzie bezgotówkowy. Każdy obywatel i firma będą miały konta w banku centralnym. Środki w E-walucie będą mogły mieć m. in. „termin ważności” i będą mogły być przeznaczone np. tylko na określone cele. Zwróć uwagę na ruch POSITIVE MONEY, który oddolnie promuje takie zmiany, Bank Chin jest gotowy na E-juana, a EBC pracuje nad E-euro. Innymi słowy, pieniądz miał kiedyś realną wartość i był w 100% anonimowy, co dawało jednostce pełną wolność. Zmierzymy do pieniądza, który nie reprezentuje żadnej obiektywnej wartości i będzie w 100% narzędziem kontroli społeczeństwa przez państwo.

11-12-2021

page1image52959952 page1image63630016 page1image63633664page1image63629056

Przyszłość pieniądza …i co to oznacza dla Ciebie?


Kategorie: _blog, 1000 liter o świecie


Słowa kluczowe: olek, pieniądz, s.d.p.


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
7 grudnia 2021 (wtorek), 20:50:50

Do czego dąży Rosja? (1000 liter o świecie)

Olek napisał:

07-12-2021
DO CZEGO DĄŻY ROSJA? > W ostatnich dniach listopada, w kilku wystąpieniach, W. Putin ujawnił światowej opinii publicznej strategiczne cele Rosji dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej. Rosja dąży do ustanowienia nowego ładu bezpieczeństwa w Europie, ze swoją nową rolą we wspomnianej części kontynentu. Chce ona trwale zapobiec włączeniu Ukrainy do struktur Zachodu, przerwania amerykańskiej pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy (szczególnie wyposażenia jej w nowoczesną broń przeciwlotniczą), zaś co do Europy Środkowej (wymienił przy tym Polskę i Rumunię, jako przykłady), Rosja chce doprowadzić do zmiany statusu bezpieczeństwa tego regionu w ten sposób, że Rosja ma prawo współdecydować o rodzajach instalacji militarnych NATO na tym terenie, ale NATO nie ma symetrycznego prawa dotyczącego terytorium Rosji (np. Obwodu Królewieckiego). Rozmowa Biden-Putin została poprzedzona konsultacjami Bidena z przywódcami Niemiec, Francji, Włoch i UK, jak również zrelacjonowana tym przywódcom po rozmowie. Wydarzenia te utrwalają odchodzenie od świata opartego na bezpieczeństwie zbiorowym, wynikającym z prawa międzynarodowego na rzecz równowagi mocarstw.

 07-12-2021 1000 LITER O ŚWIECIE 


Kategorie: _blog, 1000 liter o świecie


Słowa kluczowe: olek, s.d.p., rosja, unia, usa


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
2 grudnia 2021 (czwartek), 09:11:11

Umowa koalicyjna w Niemczech

Olek napisał, warto zachować:

UMOWA KOALICYJNA – NIEMCY - RZECZY WAZNE DLA POLSKI: 24.11.2021 (SPD/ZIELONI/FDP)

 1. Koalicjanci będą dążyć do Europy Federalnej – Kraju Związkowego, a najbliższe działania, to poszerzenie ilości spraw, gdzie różne ciała Unii będą decydować większością kwalifikowana, a nie jednomyślnością. W celu uzyskania postępów w federalizacji, zakłada się rożną prędkość jednoczenia się państw. Polska będzie naciskana do federalizacji lub zajęcia miejsca na „tylnych siedzeniach”.

 2. Niemcy określono „krajem imigranckim” i planuje budowanie akceptacji dla takiego konstruktu kulturowego w społeczeństwie. Zakłada się zwiększenie pozyskiwania nowych obywateli. Skraca się z 10 do 5 lat czas oczekiwania na obywatelstwo, a dla młodzieży do 3 lat. Zapowiedziano luzowanie przepisów azylanckich. Prawo będzie działać wstecz. Niemcy potrzebują dodatkowych 400.000 nowych pracowników rocznie, żeby utrzymać poziom rozwoju i równie wiele nowych ludzi, aby nie dać się prześcignąć Francji populacyjnie do roku 2050-2060. Dla Polski oznacza to większą konkurencję o pracowników np. z Ukrainy, luzowanie całej europejskiej polityki migracyjnej i nacisk na Polskę oraz możliwość wzmożenia się napływu imigrantów przez polską granicę – Niemcy się znacznie otworzą na nowych ludzi, co będzie na świecie znane.

 3. Polskę wspomniano w 3 aspektach:

  1. Planuje się odtworzenie Trójkąta Weimarskiego i wszechstronną intensyfikację relacji z Polską (plus)

  2. Podtrzymano plan uczczenia w Niemczech ofiar nazizmu w Polsce (plus)

  3. Planuje się dopilnowanie Komisji Europejskiej ws. pilnowania praworządności w Europie (Państw nie wymieniano) –

   tak więc ogólnie Polska: „tak”, ale Polska taka, jak dziś: „nie”!

 4. Umowa wskazuje na Chiny i na Rosję jako na „rywali systemowych”, których Niemcy planują powstrzymywać siłą całej Unii i we

  współpracy z USA, chociaż kraje te (Rosja i Chiny) będą również kluczowymi partnerami gospodarczymi Niemiec. Koalicja jest enigmatyczna ws. zbrojeń. Planowana jest intensyfikacja aktywności Niemiec i podniesienie wydatków na „politykę zagraniczną” do 3% PKB, co obejmuje całość działań, z armią włącznie. Strategia ta zostawia mało miejsca na Polską podmiotowość, szczególnie wobec słabej pozycji Polski w Unii.


Kategorie: _blog, polityka, geopolityka, polska-niemcy


Słowa kluczowe: polska-niemcy, sdp, spd, zieloni, olek


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
15 listopada 2021 (poniedziałek), 19:25:25

Sytuacja międzynarodowa Polski - tekst Olka

Olek napisał:

11 LISTOPADA 2021.
SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA POLSKI

PRETEKST DO NAPISANIA TEKSTU

Pretekstem do napisania niniejszego tekstu jest rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz kryzysowa sytuacja na polskiej granicy wschodniej, wywołana przez Białoruś i Rosję, za pomocą zorganizowanej presji migracyjnej.

Sytuacja, w jakiej znalazła się Polska i sposób, w jaki na to reaguje sama Polska i jej otoczenie, dowodzi pogłębiania się problemów geostrategicznych Polski, które każą przewidywać, że:

- scenariusz utrzymania obecnego tempa rozwoju Polski i poziomu jej bezpieczeństwa jest niestety mało prawdopodobny,

a bardziej prawdopodobne scenariusze to:

- utrata podmiotowości i znaczne ograniczenie suwerenności i sprawczości państwa polskiego lub

- pełna utrata jego niepodległości

Aby poprzeć powyższe tezy, pozwolę sobie na kilka akapitów teksu poprzedzonych, dla jasności, tytułami.

PRZYPOMNIENIE TŁA HISTORYCZNEGO I GEOPOLITYCZNEGO.

ŚWIAT:

Ostatnie 30 lat można określić mianem „pauzy geostrategicznej”, gdyż konstrukcja ładu światowego była szczególna, nietypowa i praktycznie niespotykana uprzednio w historii. Stany Zjednoczone wygrały 50-letnią rywalizację ze swoim globalnym oponentem, Związkiem Radzieckim, doprowadzając go do implozji i do rozpadu. USA nie tylko pozostały na światowej arenie same, ale posiadały globalne zdolności oddziaływania, łatwość budowania sojuszy lub narzucania swojej woli (np. Wojna w Zatoce - 1991). Od tego czasu Stany Zjednoczone zapewniały światu porządek i pełną ochronę systemu gospodarczego. Stany Zjednoczone były w praktyce „sąsiadem” każdego kraju na świecie i reagowały na wszystkie lokalne konflikty.

A co z tego miały?
Cały świat prowadził handel amerykańską walutą, za pośrednictwem amerykańskich banków i prowizja, jaką Ameryka w ten sposób uzyskiwała, służyła do pokrycia kosztów obsługi

bezpieczeństwa światowego, a z kolei możliwość nieograniczonej emisji światowego pieniądza, na wiele lat równoważyła malejącą – w stosunku do świata – wielkość i konkurencyjność amerykańskiej gospodarki. Ale również niemal cały świat – w tym Polska – korzystał na takim porządku świata, gdyż państwa i narody mogły skupić się na współpracy i rozwoju, gdyż oszczędzały na bezpieczeństwie i kosztach rozwiązywania konfliktów.

Koniec takiej sytuacji był oczywisty i nieuchronny, a nastąpił dość szybko, w kilku etapach i z kilku konkretnych powodów:

 1. Atak na wieże WTC w 2001 roku, uruchomił masową interwencję USA na Bliskim Wschodzie, której skala i cele były już nierealne dla USA i wynikały z przeszacowania ich zdolności, a wynikały z uśpienia poczucia realizmu światową dominacją w latach 90-tych. Ostatnim akordem tego epokowego błedu USA, było wycofanie się z Afganistanu (Kabulu) wiosną i latem 2021 roku.

 2. W roku 2008, Rosja (pierwszy raz od swojej porażki w Zimnej Wojnie) zakwestionowała prawo USA do rozszerzania NATO na strefę swoich wpływów, atakując Gruzję, a w samych Stanach Zjednoczonych ich system gospodarczy doznał największego kryzysu od lat 30-tych, który skokowo osłabił Amerykę i szerzej – kolektywny Zachód w stosunku gównie do Chin.

 3. W roku 2014, Rosja utwierdziła swoje prawo do zmian powojennych granic (aneksja Krymu) i niezgodę na rozszerzanie wpływów Zachodu na Ukrainie podważając tym samym pełną hegemonię USA.

 4. W latach 2001-2020, Chiny, od wejścia do Światowej Organizacji Handlu w 2001 (Ameryka była wtedy zajęta rewanżem za wieże WTC), aż po pandemię COVID, wyrosły – wbrew woli i oczekiwaniom większości elit USA, na równoważnego konkurenta Ameryki w świecie. Przypomnę, że elity amerykańskie były dość zgodne co do tego, że wspierany przez USA wzrost poziomu bogactwa w Chinach, doprowadzi do demokratyzacji państwa w okolicach roku 2015... Fakt ten nie tylko nie nastąpił, ale obecny przywódca Chin – Si - stał się jednoosobowym, dożywotnim władcą absolutnym, a Chiny dążą do hegemonii globalnej na swoich zasadach i w pełni podważają prawo USA do swojej obecnej roli.

EUROPA:

Powszechnie uważa się, że projekt europejski wynikał z chęci zapobieżenia kolejnej wojnie na kontynencie i oparciu się komunistycznemu wrogowi ze Wschodu. Były to czynniki, które oczywiście legły częściowo u podstaw tego projektu i oczywiście potem, bardzo ten projekt wspierały. Ale innym czynnikiem, który stał się celem projektu europejskiego, po okresie odprężenia USA-ZSRR w latach 70-tych XX wieku, był projekt idei „imperium europejskiego”, czyli innej formy uzyskania pozycji imperialnej przez kilka starych mocarstw europejskich które po utracie swoich kolonii i utracie znaczenia globalnego po drugiej wojnie światowej i w kolejnych 20 latach po jej zakończeniu, chciały znaleźć alternatywny sposób odzyskania swoich globalnych pozycji. Idea rozwoju „imperium” zaczęła realizować się w pełni w latach 90-tych poprzez rozszerzenie (już wtedy Unii Europejskiej) o kraje Europy Środkowej i potem projekcie dalszego rozszerzania Unii o Turcję, Bałkany, a nawet kraje strefy postsowieckiej. Zdobywanie terytoriów, ludności, rynków zbytu i rozszerzanie się oddziaływania całego

projektu cywilizacyjnego Europy Zachodniej był odtąd podstawowym celem projektu europejskiego, który zapewniał mu powód do dalszego istnienia. Było to oczywiście możliwe wyłączne w otoczeniu zorganizowanym i chronionym przez globalną dominację USA. Innym szczególnym aspektem projektu europejskiego po roku 1990 jest nieproporcjonalny w stosunku do innych państw Unii, wzrost znaczenia Niemiec w ramach wspólnoty, wynikający ze ich zjednoczenia, uzyskania wielkiego zaplecza gospodarczego w nowych członkach Unii, na wschodzie oraz wynikający ze słabnięcia Francji i wycofania się ostatecznie Wielkiej Brytanii. Również wprowadzenie europejskiej waluty, w połączeniu ze szczytową produktywnością gospodarki Niemiec w XIX wieku, powoduje uzależnienie i pauperyzację większości pozostałych krajów Unii (szczególnie całego południa) od i w stosunku do Niemiec.

Jak już wspomniałem, projekt europejski związany jest ściśle z USA i porządkiem światowym, jaki są one w stanie zachować. W związku z faktem, że ten porządek upada, projekt europejski doznaje 6-ciu podstawowych ograniczeń/problemów swojego rozwoju, a więc w dłuższej perspektywie również swojej egzystencji, w formie podobnej do obecnej.

 1. Unia nie ma się gdzie rozszerzać (veto Rosji, inna droga Turcji), co zasadniczo wyczerpuje typowe możliwości rozwoju tego projektu w formie „imperium”

 2. Unia powinna się federalizować, ale nie jest w stanie przeprowadzić tego traktatowo, więc robi to metodami, które raczej doprowadzą ją do wewnętrznego konfliktu i być może jej zmniejszenia lub nawet rozpadu.

 3. Unia dąży (jest zmuszona niesterownością organizacji) do niedemokratycznej formy rządów, co podobnie jak w przypadku próby nietraktatowej federalizacji, doprowadzi ją do wewnętrznego konfliktu.

 4. Unia jest coraz bardziej niekonkurencyjna gospodarczo (fiasko agendy Lizbońskiej) w świecie i niezrównoważona gospodarczo wewnątrz wspólnoty, gdyż Niemcy celowo, ale również samoistnie, dominują i eksploatują organizm Unii poprzez najwyższą produktywność i wspólną walutę.

 5. W świetle wycofywania się USA z Europy, projekt europejski jest militarnie praktycznie bezbronny. Wspólne, europejskie siły zbrojne wydają się nierealne ze względu na konflikt celów i konflikt interesów narodowych, a próba przekazania przez USA roli czynnika bezpieczeństwa w Europie Niemcom, dodatkowo czyni to mało realnym i wprowadza napięcie w tej dziedzinie.

 6. Unia umiera demograficznie, a z drugiej strony skończyła się akceptacja narodów dla masowej imigracji. To nierozwiązywalny problem. Żadne państwo, a szczególnie imperium nie ma szans ostać się przy takiej demografii.

Każdy z tych problemów zagraża w dłuższej perspektywie istnieniu Unii, jaką znamy, a już wszystkich sześć problemów, powoduje sytuację niemal nie do rozwiązania. Unia ponadto, nie wydaje się, jakby miała pomysł, wolę i możliwość rozwiązać którykolwiek z nich. Jednym, forsowanym obecnie, wielkim projektem wspólnotowym jest ‘Fit For 55’, który jest de facto:

- metodą nietraktatowej federalizacji i zmiany wewnętrznego układu sił
- próbą nałożenia na świat podatku ekologicznego, w zamian za dostęp do europejskiego rynku i
- próbą uzyskania przewagi w sferze energetyki ekologicznej.

Projekt ten jednak faworyzuje kraje rozwinięte w ramach Unii, obniża konkurencyjność całej gospodarki europejskiej w stosunku do świata, forsuje niemiecki pomysł na utrzymanie swojej dominacji gospodarczej w ramach Unii i wątpliwe jest również, aby FF55 wprowadził jakikolwiek element nowej, trwałej przewagi gospodarczej Unii w stosunku do gigantów światowej gospodarki. Projekt ten zubaża również ludność Unii, a szczególnie resztki jej klasy średniej. Niektórzy to zubożenie ideologicznie akceptują, ale inni nie i jest to kolejny krok do uzyskania momentu, w którym cały powojenny kontrakt społeczny między państwem, a społeczeństwem, w świecie Zachodu, może zostać podważony i doprowadzić do jakiejś formy społecznej rewolucji. Byłby to wtedy problem numer ....siedem.

SCENARIUSZE (NAJWAŻNIEJSZY FRAGMENT TEKSTU):

Historię najbliżej dekady lud dwóch wyznaczy dalsze walenie się opisanego na wstępie porządku świata i tworzenie się nowego. Jego główną osią będzie rywalizacja USA i Chin. USA będą starały się utrzymać jak najdłużej swoją dominację, zaś Chiny będą starały się ją ostatecznie podważyć, co pociągnie potem za sobą efekt domina. Ani USA, ani Chiny nie wykluczają użycia bezpośredniej projekcji siły w celu rozstrzygnięcia tej rywalizacji. Kinetyczny konflikt między USA i Chinami może odbyć się z zasadzie tylko na Zachodnim Pacyfiku. USA skutecznie budują system sojuszy otaczających Chiny (ostatnio z Australią – ANKUS), wyposażając sojuszników w środki, które mogą posłużyć zablokowaniu Chin i doprowadzeniu ich do upadku lub wygrania z nimi konfliktu morskiego na tym obszarze. I tu uwaga: Rosja i jej postawa będzie decydująca dla możliwości pokonania China przez USA. Bez udziału lub przyzwolenia Rosji, Chin nie da się zablokować na morzu, ani pozbawić dostaw niezbędnych surowców lądem. Rosja wyrasta tu na podstawowego gracza o nowy porządek świata, pomimo swoich ograniczonych zasobów. Są więc możliwe generalnie dwa scenariusze:

- Rosja przystaje do USA lub tylko pozostaje neutralna, ale cena za to będzie wysoka lub bardzo wysoka, a elementem tej ceny może być wciągnięcie Rosji do decydowania o Europie, neutralizacja podmiotowości pasa buforowego w Europie Środkowej (między innymi Polski) aż do demilitaryzacji i ograniczeń gospodarczych włącznie.

- Rosja staje się sojusznikiem Chin, a wtedy Polska staje się po prostu (starym zwyczajem) potencjalnym polem bitewnym kolejnej wojny Zachodu z Rosją i Chinami.

Pierwszy scenariusz wydaje się jednak bardziej prawdopodobny, gdyż Rosja nie ma szans na trwały, podmiotowy sojusz z Chinami i to nawet po ich zwycięstwie nad USA, ma za to historycznie akceptowane i sprawdzone narzędzia współpracy z Zachodem, oczywiście zawsze kosztem Polski. Ostatecznie też, w sytuacji rozpadu Rosji, macierzą tego państwa jest styk Europy i Azji, a nie daleki Wschód, którego nie jest w stanie ani zasiedlić, ani obronić (dlatego kiedyś zrezygnowała z Alaski). Pamiętajmy również, że w obu ostatnich Wojnach Światowych Rosja – bez względu na ustrój polityczny – była sojusznikiem USA.

WNIOSKI:
POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA 2021, KRYZYS BIAŁORUSKI

Polityka zagraniczna państwa polskiego wynika obecnie wprost z mentalności, braku szerszej wizji geopolitycznej i znacznej niekompetencji części polskiej elity, która Polską obecnie rządzi. Można ją streścić w określeniu „nadąsanego izolacjonizmu”.

Działania „kryzysotwórcze” Rosji i Białorusi mają zapewne wiele celów, które da się przez te działania zrealizować (np. uznanie reżimu Łukaszenki, faktyczne uruchomienie NordStream2, uderzenie na Ukrainę lub wreszcie trwałe rozmieszczenie wojsk rosyjskich na Białorusi) lub celów, których realizację da się przygotować poprzez kryzys imigracyjny na polskiej granicy.

W świetle poprzednich rozważań jednak, celem tym z pewnością jest pogłębienie podmiotowości Państwa Polskiego i szerzej, całej strefy buforowej między Rosją, a Niemcami. Białoruś i ukryta za nią Rosja, doprowadzają w ten sposób do kryzysu, który ewidentnie dotyczy Polski i krajów bałtyckich, ale rozwiązanie tego kryzysu nastąpi między Niemcami, a Rosją, z pominięciem państw, których ten kryzys dotyczy. Ma to utrwalić podmiotową pozycję np. Polski, opinię kraju kłopotliwego, nie posiadającego realnych sojuszników i zagrażającego pokojowi i szerokiemu porozumieniu w Europie – ergo: Europy z Rosją. Rosja zaś chce w ten sposób na trwałe zająć pozycję współdecydenta o europejskich sprawach, bez której żaden większy europejski projekt się nie wydarzy. Inna sprawa, że byłby to powrót do roli, jaką Rosja miała w Europie przez ostatnich 250 lat (z pominięciem dwudziestolecia międzywojennego i ostatnich 30-stu lat), ale zawsze, gdy taką rolę miała, na mapie Europy nie było Polski. Dlatego też ewentualny sojusz Rosji z USA przeciw Chinom może zawierać poświęcenie Europy Środkowej, a obecny kryzys przygotowuje ten scenariusz. Z ostatniej chwili: Kanclerz Niemiec rozmawiała telefonicznie o sytuacji na polskiej granicy z prezydentem Rosji. Bez komentarza.

HASŁA KOŃCOWE:
Z perspektywy regionu europejskiego istnieją trzy możliwości geostrategiczne:

 1. Polska może być z Rosją przeciwko Niemcom

 2. Polska może być z Niemcami przeciwko Rosji

  I uwaga: To, że nie wystąpi jedna z tych dwóch możliwości nie powoduje, że Polska nie jest ani z Rosją, ani z Niemcami, tylko że realizowana jest wtedy w praktyce możliwość:

 3. Rosja i Niemcy są przeciwko Polsce

...co doprowadza do jakiejś formy ograniczenia lub likwidacji państwa polskiego.

Polska teoretycznie wybrała bycie z Niemcami i to w bardzo korzystnej formie, gdy Niemcy ciągle obudowane są Unią i wydaje się to jedynym racjonalnym wyborem geostrategicznym

page5image5145920 page5image5147840

dla Polski. Jednak, aby ten scenariusz dał długofalowy sukces, Polska musi być znacznie bardziej zakotwiczona w Niemczech, powinna mieć z Niemcami bardzo dobre i silne relacje, ale powinna mieć również poprawne relacje z Rosją, mieć realne wpływy w strefie postsowieckiej oraz oczywiście realną siłę militarną. Dwa pierwsze postulaty, pod obecnym przywództwem, wydają się niemożliwe do realizacji, a o trzecim na razie się tylko mówi...

Ustroń, 11.11.2021


Kategorie: _blog, polityka


Słowa kluczowe: olek, sdp, polityka, polska


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
28 września 2021 (wtorek), 16:11:11

Sytuacja strategiczna Polski - wg Olka

Tak sobie to publikuje, bo ważne to jest. Olek napisał to w Wordzie, jest to w załączniku. No i ważna jest data - koniec lata 2021.

 

 

SYTUACJA STRATEGICZNA POLSKI

Olek M. (SDP),  późne lato 2021

Według rosyjskich strategów Polska jest w pełni zależna od „układu amerykańskiego” i jest niezdolna do samodzielnego działania. Dalekosiężnie, Polska ma dla nich nie stanowić żadnego ośrodka decyzyjnego lub nawet rozpłynąć się w innych strukturach.

Wielkim sukcesem Polski, w ostatnich trzydziestu latach, było wejście w struktur NATO i EU, co dało Polsce nieznane w przeszłości korzyści modernizacyjne (w większości już skonsumowane) i stan wysokiego bezpieczeństwa narodowego, lecz równocześnie spowodowało uśpienie lub nawet zanik myślenia strategicznego elit politycznych i decyzyjnych w Polsce.

Wydaje się, że symbolicznie:

- połowa elit politycznych i połowa społeczeństwa polskiego wyznaje nieśmiertelność i prymat pełnej niepodległości Państwa Polskiego i opiera utrzymanie tego stanu na bezkrytycznym zakotwiczeniu w Stanach Zjednoczonych, jako gwaranta tej idei (OPCJA ATLANTYCKA)

- druga połowa elit politycznych i druga połowa społeczeństwa akceptuje stopniowe rezygnowanie Polski z suwerenności Państwowej w zamian za dalszą modernizację i zapewnienie bezpieczeństwa narodowego (OPCJA EUROPEJSKA)

Wydaje się też, że obie opcje, w swojej czystej postaci nie zapewnią Polsce ani dalszej modernizacji, ani bezpieczeństwa.

 1. OPCJA ATLANTYCKA – Z powodów oczywistych, opcja ta ma niewielki potencjał modernizacyjny, a w dziedzinie zapewnienia Polsce bezpieczeństwa zaczyna być praktycznie nieaktualna, a jej nieaktualność będzie narastać w czasie, z możliwością jej raptownej zapaści, w przypadku zdarzeń, które skokowo obniżą Amerykańską wiarygodność, w światowym układzie sił.
 2. OPCJA EUROPEJSKA – Obecnie zapewnia ciągle znaczne możliwości modernizacyjne, ale nie posiada praktycznie żadnej siły sprawczej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Ponadto w przypadku opcji europejskiej istnieją dwa scenariusze, przy czym oba są dla Polski niebezpieczne:

2.1. Scenariusz pierwszy – EU przekształca się w federację i buduje realny ośrodek mocarstwowej siły (ze stricte europejską armią, włącznie) - W tym scenariuszu, są znowu dwie opcje:

2.1.1. opcja pierwsza to pozostanie Polski poza tym tworem, co grozi jej marginalizacją lub unicestwieniem.

2.1.2. w opcji drugiej zaś Polska staje się częścią Federalnej Europy, ale zostaje w niej ustawiona znacznie poniżej swojego realnego potencjału i zmuszana jest do akceptowania dyktatu ekonomicznego i obcych wzorców społecznych, co w zestawieniu z unikalnymi aspiracjami narodu Polskiego, doprowadzi do konfliktu z centralą Federacji i destrukcyjny rozwód, co doprowadzi do sytuacji z poprzedniego punktu.

 • Scenariusz drugi – Rozpad obecnej UE – Spowoduje osłabienie impulsu modernizacyjnego dla Polski i całkowitą utratę bezpieczeństwa narodowego w chaosie Europy po-unijnej .

 

WNIOSKI:

Po krótkim, najlepszym w swoich dziejach okresie, Polska znajduje obecnie w zwrotnym punkcie swojej historii. Zabory, okupacja i komunizm nie odebrały narodowi Polskiemu pamięci swojej historycznej potęgi, ani aspiracji narodowych, przerwały za to, na okres całej nowoczesnej historii Europu, budowanie i utrzymywanie kultury strategicznej, a przede wszystkim kilkukrotnie fizycznie wyeliminowały polskie elity. Od roku 1990, Polska zyskała 30 lat modernizacji i straciła 30 lat budowania kultury strategicznej, własnych i niezależnych wpływów i realnych narzędzi do balansowania swojego otoczenia w wielobiegunowym świecie.

Szybka zmiana myślenia elit i w związku z tym szybkie nadrobienie straconego czasu, wydają się niemożliwe. Każdy z powyższych scenariuszy, co prawda w różnym stopniu, daje Polsce dalsze postępy modernizacyjne, ale każdy z nich niesie zagrożenie, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i sprawczości Polski, stosownej do jej potencjału i aspiracji Polaków.

Dlatego potrzebna jest natychmiastowa i absolutnie nieprzeciętna mobilizacja polskich elit politycznych w celu wypracowania nowej strategii dla państwa polskiego, która będzie realizowana długofalowo i ponad podziałami wewnętrznymi.

Niezbędne jest wytyczenie nowej, wielokierunkowej strategii dla Polski oraz głębokie zmiany w strukturach państwa, materiale urzędniczym, w służbach wywiadowczych i w dyplomacji, które dopiero wynikowo pozwolą na zbudowanie adekwatnych do nowej strategii, sił odporności państwa, jak i sił projektujących siłę państwa na zewnątrz, czyli zupełnie nowego typu polskich sił zbrojnych, znacznie różnych i znacznie mocniejszych, niż dzisiejsze.

Podsumowując, sytuacja jest przełomowa i groźna, gdyż możemy nie tylko tracić pęd modernizacyjny, który zapchnie nas na margines, możemy nie tylko utracić narodowe bezpieczeństwo, ale możemy – pozornie zachowując w jakimś stopniu dwa poprzednie – na tyle stracić sprawczość Polski i rozminąć się z potencjałem i aspiracjami narodu, że to ten element doprowadzi do samo-destrukcyjnych zachowań Polaków i utraty dotychczasowych osiągnięć lub nawet, w skrajnym przypadku, zagrożenia polskiej państwowości.

 

Do roboty!

 

 


Kategorie: _blog, polityka


Słowa kluczowe: polska, strategia, polityka, ue, unia europejska, nato, Olek, sdp, s.d.p.


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.