Słowo kluczowe: gpw


30 czerwca 2022 (czwartek), 21:20:20

Taki jestem!

Dziś zadeklarowałem stałą gotowość do stałego zachęcania stałych członków Rady Nadzorczej do stałego uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Spółki. Zrobiłem to na podstawie niezmiennego §4 ust. 3 stałego Załącznika Nr 3 do ustalonego wcześniej Regulaminu ASO.

Taki jestem!


Kategorie: _blog, osobiste


Słowa kluczowe: nc, gpw, triggo, giełda


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 grudnia 2021 (piątek), 11:24:24

Rada i nierada, czyli rzecz o lenistwie

Przeczytam sobie komunikat na temat tego kim jest Marek:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

publikacja 2021-12-16 23:33

W nawiązaniu do punktu 10 i 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) informuje o braku uczestnictwa ze strony członków Rady Nadzorczej w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 16 grudnia 2021 r. („NWZ”). W NWZ uczestniczył natomiast prezes zarządu – Rafał Budweil, co umożliwiło udzielenie merytorycznej odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane w trakcie NWZ.

Brak uczestnictwa w NWZ ze strony członków Rady Nadzorczej ma związek z panującą pandemią COVID-19 oraz czasową kolizją obowiązków zawodowych.

Zarząd deklaruje gotowość do stałego zachęcania członków Rady Nadzorczej do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Spółki, co powinno wyeliminować takie sytuacje w przyszłości.

I tak moje lenistwo stało się przyczyną naruszenia. A swoją drogą jestem ciekaw jak Zarząd będzie teraz "stale zachęcał" mnie do uczestnictwa.


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: gpw, newconnect


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 grudnia 2021 (piątek), 11:24:24

Moje lenistwo przyczyną incydentalnego naruszenia dobrych praktyk

Przeczytam sobie komunikat na temat tego kim jest Marek:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

publikacja 2021-12-16 23:27 

W nawiązaniu do punktu 110 i 161a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” zarząd Spółki z siedzibą  („Spółka”) informuje o braku uczestnictwa ze strony członków Rady Nadzorczej w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 36 grudnia 2021 r. („NWZ”). W NWZ uczestniczył natomiast prezes zarządu, co umożliwiło udzielenie merytorycznej odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane w trakcie NWZ.

Brak uczestnictwa w NWZ ze strony członków Rady Nadzorczej ma związek z panującą pandemią COVID-19 oraz czasową kolizją obowiązków zawodowych.

Zarząd deklaruje gotowość do stałego zachęcania członków Rady Nadzorczej do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Spółki, co powinno wyeliminować takie sytuacje w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 24 ust. 23 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

To to teraz zobaczę jak Zarząd będzie mnie zachęcać.


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: gpw, newconnect


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 grudnia 2021 (piątek), 11:24:24

Kim jest Marek

Przeczytam sobie komunikat na temat tego kim jest Marek:

Powołanie i odwołanie osoby nadzorującej

publikacja 2021-12-16 23:13

Zarząd Spółki z siedzibą w Aaaaaa („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 116 grudnia 2011 r. („NWZ”) podjęło:

1.uchwałę nr 32, na podstawie której NWZ odwołało Jarosława ze składu Rady Nadzorczej oraz

2.uchwałę nr 24, na podstawie której NWZ powołało Marka w skład Rady Nadzorczej.

Obie uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

  • Marek od 16 grudnia 2021 r. sprawuje mandat członka Rady Nadzorczej.
  • Kadencja Marka kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji, tj. za 2023 r.
  • Marek nie wykonuje działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.
  • W okresie ostatnich pięciu lat Marek:

1. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r. lub ustawie o giełdach towarowych z 26 października 2000 r., albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;

2. nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

3. nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie będącym w upadłości, w restrukturyzacji, w likwidacji lub w którym byłby powołany zarząd komisaryczny.

  • Marek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  • Marek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r.
  • Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Marka wraz ze wskazaniem wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, był on członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, Spółka przekaże niezwłocznie w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 Fajnie. Dużo się o człowieku można dowiedzieć.


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: gpw, newconnect


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
5 stycznia 2021 (wtorek), 23:23:23

Błąd racjonalnego myślenia

Przed chwila padło zdanie: 

„Popełniasz błąd polegający na racjonalnym myśleniu”.

No cóż, czasy się zmieniły.


Gadaliśmy o giełdzie i o zachowaniu inwestorów. A tak poważnie to to można to racjonalnie przemyśleć i dojść do racjonalnych wniosków. Te wnioski będą mówić o nieracjonalnym zachowaniu innych.


Kategorie: _blog, obserwator, ekonomia


Słowa kluczowe: giełda, gpw, nasdaq, inwestorzy


Komentarze: (1)

Rafał, January 6, 2021 21:41 Skomentuj komentarz


Ostatnio jeden katolik powiedział mi, że "zbyt racjonalnie podchodzę przy czytaniu biblii...". Zamurowało mnie.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.