Słowo kluczowe: kanon


L:-1
25 grudnia 2018 (wtorek), 13:41:41

Sobór Trydencki a Synod w Jamnie

Notatka wielce robocza.

Próbuję sobie porównać dwa religijne wydarzenia: Synod rabinów w Jamne (czasem źródła piszą: Jawne, Jamnie) i rzymskokatolicki Sobór Trydencki. Oba trakturę jako zamach religii na wiarę w Boga i z tego punktu wychodząc szukam podobieństw i różnic:

Kategoria Synod w Jamnie Sobór Trydencki
data  około roku 90 n.e. 1548-1563
zaproszeni rabini kardynałowie, biskupi i teologowie pozostający lojalni wobec papiestwa.
nie dotarli

kapłani świątyni, bo już byli wycięci przez Rzymian razem z całym przywództwem religijnym związanym ze świątynią Jerozolimską. 

teologowie, biskupi i kardynałowie, którzy poparli reformacje albo byli względem niej w jakiś sposób tolerancyjni. Zaproszono tylko frakcje stanowczo popierającą linię rzymską.

Problem 0

Żydzi żyją w spodów daleki od zalecanego w Torze przez Mojżesza, o czym byli napominani przez swoich proroków.

 

Władze żydowskie nie rozpoznają w Jezusie Mesjasza i razem z władzami rzymskimi krzyżują go.

 

Kościół znacznie oddalił się od stylu życia uczniów Jezusa i pierwszego kościoła. Nie do końca nawet wiadomo co to jest kościół ???

Ruchy przebudzeniowe i prereformacja są z całą ostrością tępione.

 

Kościół przyswoił sobie hierarchiczny system władzy imperium rzymskiego, nawet go miejscami podporządkował.

Problem #1, kryzys religii Judaizm ma kryzys spowodowany zburzeniem Jerozolimy, zniszczeniem instytucji świątyni, i zaprzestaniem kultu. Rzymski katolicyzm ma problem bo moralny poziom życia hierarchów kompromituje instytucje kościoła.
problem #2, dobra nowina Wśród Żydów głoszona jest przez Żydów ewangelia i wielu Żydów ją przyjmuje. Ewangelia odkryta na nowo przez reformatorów jest przyjmowana masowo przez wielu ludzi (mieszczanie, szlachta a nawet chłopi).
problem 3    
     
Pismo Święte

Stare Przymierze dostępne po hebrajsku, a więc w języku coraz mniej rozumianym.
W diasporze używany przez Żydów i prozelitów przekład grecki Septuaginty.

Napisane po grecku Pisma Nowego Przymierza już krążą wśród Żydów ale kanon jeszcze nie jest określony. 
Niektóre (Mt, Hbr, Jak, Ap) z tych Pism są skierowane wprost do Żydów, zakorzenione mocno w ich kulturze.

Naukowcy, teologowie, administracja na dworach biskupów i władców używa łaciny. Pismo Święte dostępne tylko w błędnym tłumaczeniu łacińskiej Wulgaty, kopie słabej jakości i raczej mało dostępne.

Za sprawą reformatorów w I poł. XVI wieku Pismo Święte jest przekładane na języki narodowe i masowo drukowane.

Dużo pracy poświęca się zachowaniu Słowa. Bada i kolekcjonuje się manuskrypty, odtwarza się tekst pierwotny, powstaje krytyczny.

     
Cel zgromadzenia Ograniczyć ludziom dostęp do Pisma Świętego (Tory, Tanach) w zrozumiałym języku Pomimo tego, że pojawił się druk ograniczyć ludziom w kościele dostęp do Pisma Świętego Starego i Nowego przymierza w zrozumiałym języku
Dekrety 

Zakaz czytania, a nawet posiadania przekładu greckiego Septuaginty.

Symboliczne spalenie Septuaginty.

Kierunkowy zakaz tłumaczenia Pisma na języki narodowe (wyjątki: jak już nie ma innego wyjścia a jest potrzeba, i tłumaczenia tylko z Wulgaty)
   

Dodaje się dodatki do Pisma Świętego uzasadaniające fałszywe nauki (np. modlitwy i ofiary za zmarłych, kulty)

kanon określenie kanono ST

Określenie kanonu Biblii, dodanie wtórnokanonicznych.

dodatki Talmudy, Miszny, gemary, kabały......

Tradycja - trudno określona w graniczac, ale wiadomo, że św Tomasz też.

co zamiast talmud i dodatki (Miszna, Gemara, Kabała)

katechizm

pozytywny znak czasów Tora jest dokładnie przepisywana i konserwowana przez ruch masoretów. Tekst Pisma Świętego jest badany w celu dokładnego odtworzenia, tłumaczenia są robione starannie (i tak do oświecenia, albo do XIX wieku)
 
  • nauki rabinów sprawiają, że już nic z Tory nie wiadomo, bo "jeden rabin powie tak, inny powie nie".
  • Talmud wprowadza wiele szczegółowych przepisów odnośnie stylu życia.
  • getto jako żydowski pomysł na życie pojawia się w Europie kilka wieków później. - nie na temat!
  • dekret o zbawieniu wpisuje ewangelię o zbawieniu z łaski przez wiarę na listę herezji.
  • dekret o sakramentach robi z katolicyzmu religię uczynkową
  • katechizm dokładnie reguluje sposób życia katolika
  • pojawia się indeks ksiąg zakazanych.
  ?wyłączanie z synagog uczniów Jezusa (zapowiedziane przez Jezusa...!!! gdzie) następuje trwały podział kościoła, część zreformowana daje więcej wolności dla pojawienia się nowych ruchów, bardziej ewangelicznych (purytanie, pietyści, metodyści itp)
   Ustalenie tego kto jest Żydem - po matce a nie jak Biblia, że po ojcu.  

Kategorie: _blog, teleogia biblia, _robocze


Słowa kluczowe: sobór trydencki, synod w jamnie, tora, kanon, trydent


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
16 maja 2016 (poniedziałek), 21:01:01

Wstęp do Mądrosci Syracha w BT

We wstępie do Księgi Syracha w Biblii Tysiąclecia napisano tak:

Księga Syracha, mimo że napisana w oryginale po hebrajsku, nie należała do zbioru żydowskiego (kanonu) Ksiąg świętych, chociaż pisma talmudyczne przytaczają ją w podobny sposób jak księgi kanoniczne. Weszła natomiast w wersji greckiej do Septuaginty i stąd przyjęli ją chrześcijanie. Należy ona do grupy ksiąg wtórnokanonicznych; jej natchnienie i kanoniczność potwierdził Sobór Trydencki, wbrew wahaniom niektórych ugrupowań chrześcijańskich.

Mamy więc talmudyczne uzasadnienie do dekretu Soboru Trydenckiego. Olać ojców apostolskich, olać ojców kościoła, ojcowie soborowi w 1563 wiedzą lepiej, bo znają Talmud.

I to jest chyba wystarczający dowód (nawet ma imprimatur i list prymasa) do wykazania talmudyczności nauk katolickich, i ich odstępstwa od tradycji wczesnych chrześcijan.


Kategorie: katolicyzm, _blog


Słowa kluczowe: katolcyzm, kanon, apokryfy, sobór trydencki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.