Słowo kluczowe: sobór trydencki


L:-1
25 grudnia 2018 (wtorek), 13:41:41

Sobór Trydencki a Synod w Jamnie

Notatka wielce robocza.

Próbuję sobie porównać dwa religijne wydarzenia: Synod rabinów w Jamne (czasem źródła piszą: Jawne, Jamnie) i rzymskokatolicki Sobór Trydencki. Oba trakturę jako zamach religii na wiarę w Boga i z tego punktu wychodząc szukam podobieństw i różnic:

Kategoria Synod w Jamnie Sobór Trydencki
data  około roku 90 n.e. 1548-1563
zaproszeni rabini kardynałowie, biskupi i teologowie pozostający lojalni wobec papiestwa.
nie dotarli

kapłani świątyni, bo już byli wycięci przez Rzymian razem z całym przywództwem religijnym związanym ze świątynią Jerozolimską. 

teologowie, biskupi i kardynałowie, którzy poparli reformacje albo byli względem niej w jakiś sposób tolerancyjni. Zaproszono tylko frakcje stanowczo popierającą linię rzymską.

Problem 0

Żydzi żyją w spodów daleki od zalecanego w Torze przez Mojżesza, o czym byli napominani przez swoich proroków.

 

Władze żydowskie nie rozpoznają w Jezusie Mesjasza i razem z władzami rzymskimi krzyżują go.

 

Kościół znacznie oddalił się od stylu życia uczniów Jezusa i pierwszego kościoła. Nie do końca nawet wiadomo co to jest kościół ???

Ruchy przebudzeniowe i prereformacja są z całą ostrością tępione.

 

Kościół przyswoił sobie hierarchiczny system władzy imperium rzymskiego, nawet go miejscami podporządkował.

Problem #1, kryzys religii Judaizm ma kryzys spowodowany zburzeniem Jerozolimy, zniszczeniem instytucji świątyni, i zaprzestaniem kultu. Rzymski katolicyzm ma problem bo moralny poziom życia hierarchów kompromituje instytucje kościoła.
problem #2, dobra nowina Wśród Żydów głoszona jest przez Żydów ewangelia i wielu Żydów ją przyjmuje. Ewangelia odkryta na nowo przez reformatorów jest przyjmowana masowo przez wielu ludzi (mieszczanie, szlachta a nawet chłopi).
problem 3    
     
Pismo Święte

Stare Przymierze dostępne po hebrajsku, a więc w języku coraz mniej rozumianym.
W diasporze używany przez Żydów i prozelitów przekład grecki Septuaginty.

Napisane po grecku Pisma Nowego Przymierza już krążą wśród Żydów ale kanon jeszcze nie jest określony. 
Niektóre (Mt, Hbr, Jak, Ap) z tych Pism są skierowane wprost do Żydów, zakorzenione mocno w ich kulturze.

Naukowcy, teologowie, administracja na dworach biskupów i władców używa łaciny. Pismo Święte dostępne tylko w błędnym tłumaczeniu łacińskiej Wulgaty, kopie słabej jakości i raczej mało dostępne.

Za sprawą reformatorów w I poł. XVI wieku Pismo Święte jest przekładane na języki narodowe i masowo drukowane.

Dużo pracy poświęca się zachowaniu Słowa. Bada i kolekcjonuje się manuskrypty, odtwarza się tekst pierwotny, powstaje krytyczny.

     
Cel zgromadzenia Ograniczyć ludziom dostęp do Pisma Świętego (Tory, Tanach) w zrozumiałym języku Pomimo tego, że pojawił się druk ograniczyć ludziom w kościele dostęp do Pisma Świętego Starego i Nowego przymierza w zrozumiałym języku
Dekrety 

Zakaz czytania, a nawet posiadania przekładu greckiego Septuaginty.

Symboliczne spalenie Septuaginty.

Kierunkowy zakaz tłumaczenia Pisma na języki narodowe (wyjątki: jak już nie ma innego wyjścia a jest potrzeba, i tłumaczenia tylko z Wulgaty)
   

Dodaje się dodatki do Pisma Świętego uzasadaniające fałszywe nauki (np. modlitwy i ofiary za zmarłych, kulty)

kanon określenie kanono ST

Określenie kanonu Biblii, dodanie wtórnokanonicznych.

dodatki Talmudy, Miszny, gemary, kabały......

Tradycja - trudno określona w graniczac, ale wiadomo, że św Tomasz też.

co zamiast talmud i dodatki (Miszna, Gemara, Kabała)

katechizm

pozytywny znak czasów Tora jest dokładnie przepisywana i konserwowana przez ruch masoretów. Tekst Pisma Świętego jest badany w celu dokładnego odtworzenia, tłumaczenia są robione starannie (i tak do oświecenia, albo do XIX wieku)
 
 • nauki rabinów sprawiają, że już nic z Tory nie wiadomo, bo "jeden rabin powie tak, inny powie nie".
 • Talmud wprowadza wiele szczegółowych przepisów odnośnie stylu życia.
 • getto jako żydowski pomysł na życie pojawia się w Europie kilka wieków później. - nie na temat!
 • dekret o zbawieniu wpisuje ewangelię o zbawieniu z łaski przez wiarę na listę herezji.
 • dekret o sakramentach robi z katolicyzmu religię uczynkową
 • katechizm dokładnie reguluje sposób życia katolika
 • pojawia się indeks ksiąg zakazanych.
  ?wyłączanie z synagog uczniów Jezusa (zapowiedziane przez Jezusa...!!! gdzie) następuje trwały podział kościoła, część zreformowana daje więcej wolności dla pojawienia się nowych ruchów, bardziej ewangelicznych (purytanie, pietyści, metodyści itp)
   Ustalenie tego kto jest Żydem - po matce a nie jak Biblia, że po ojcu.  

Kategorie: _blog, teleogia biblia, _robocze


Słowa kluczowe: sobór trydencki, synod w jamnie, tora, kanon, trydent


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
26 czerwca 2017 (poniedziałek), 13:20:20

Biografia Lutra na szybko

Szybki przegląd biografii dr Marcina Lutra

 • 1483 - urodzil się
 • 1505 - kończy studia filozofii i zaczyna studiować prawo
 • 1505 - wstępuje do augustianów w wyniku różnych duchowych rozterek (incydent z burzą)
 • 1507 - przyjmuje święcenia kapłańskie po ostrym nowicjacie
 • 1508 - zostaje wykładowca filozofii moralnej w Wittenberdze
 • 1510 - jedzie w podróż do Rzymu - dużo przemyśleń o kościele
 • 1512 - zostaje wykładowcą Pisma
 • 1513 - studiując i wykładając List do Rzymian odkrywa znaczenie łaski w zbawieniu człowieka
 • 1517 - spór o odpusty
 • 1519 - dysputa lipska
 • 1520 - pali pisma papieskie, w tym bule
 • 1521 - ekskomunika Lutra wydana przez Leona X, edykt cesarza skazujący go na banicję, więc ucieka
 • 1521 - ukryty na zamku w Wartburgu tłumaczy NT
 • 1522 - pierwsze wydanie przekładu NT
 • 1525 - ślub z Katarzyną von Bora
 • 1530 - przedłożenie na sejmie cesarzowi Wyznania Augsburskiego
 • 1535 - pierwsze wydanie całej Biblii
 • 1537 - Artykuły Szmalkaldzkie - obrona Lutra konfesji Augsubrskiej
 • 1546 - umiera

Jak dla mnie bohater wiary. Więcej poczytamy o nim w Dziejach Apostolskich, gdy już będąc w niebie będziemy mogli poczytać te rozdziały, które dziś są ciągle nie znane.

Na koniec wypada dopisać jeszcze 3 daty spoza biografii Lutra, ale z nim związane:

 • Sobór trydencki – sobór powszechny Kościoła rzymsko-katolickiego, który miał miejsce w latach 1545–1563. Moim zdaniem wtedy to kościół rzymski ekskomunikował (wyłączył) się z Kościoła Chrystusowego. Uczynił to (1) potępiając ewangelię (patrz: dekret o usprawiedliwieniu) i stawiając się powyżej Słowa Bożego (patrz: dekrety o Biblii).
 • 1540 - powstanie Towarzystwa Jezusowego, czyli jezuitów.

 


Kategorie: historia, notatka historyczna, _blog, historia / notatka, notatka / historia, notatka


Słowa kluczowe: luter, biografia lutra, odpusty, 95 tez, dysputa lipska, sobór trydencki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
18 maja 2016 (środa), 15:56:56

Kanony Soboru Trydenckiego

Co jakiś czas muszę sobie przypomnieć dlaczego nie jestem katolikiem. Nie jestem bo katolicyzm odciął się od Kościoła, wyrzucił się, odciął się ode mnie gdyż wcześniej odciął się od Ewangelii, od dobrej nowiny o zbawieniu z łaski przez wiarę. Już widzę te miny hipokrytów zarzucających mi, że czynię się pępkiem świata.

Czy na pewno? No to poczytajmy:

Kanony Soboru Trydenckiego (mój wybór)

Kanon 8. Jeśli ktoś twierdzi, że bojaźń przed piekłem, która sprawia, że żałując za nasze grzechy uciekamy się do miłosierdzia Bożego bądź powstrzymujemy się od grzechu jest grzechem albo czyni grzeszników gorszymi grzesznikami — niech będzie przeklęty.

Kanon 12. Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak ufnością w Boże miłosierdzie przebaczające grzech przez Chrystusa, albo że ta ufność jest jedyną rzeczą, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni — niech będzie przeklęty.

Kanon 13. Jeśli ktoś twierdzi, że dla uzyskania odpuszczenia grzechów każdy człowiek musi wierzyć w sposób pewny i bez wahania, pomimo własnej słabości i braku usposobienia, że jego grzechy są mu odpuszczone — niech będzie przeklęty.

Kanon 14. Jeśli ktoś twierdzi, że człowiek otrzymuje rozgrzeszenie lub usprawiedliwienie jedynie dzięki temu, że wierzy mocno, że jest rozgrzeszony i usprawiedliwiony, bądź że prawdziwie usprawiedliwiony jest jedynie ten, kto wierzy w swe usprawiedliwienie, oraz że jedynie przez wiarę dokonuje się owo rozgrzeszenie i usprawiedliwienie — niech będzie przeklęty.

Kanon 15. Jeśli ktoś twierdzi, że człowiek odrodzony, czyli usprawiedliwiony, jest zobowiązany nakazem wiary wierzyć, że jest z pewnością w liczbie predestynowanych [do nieba] — niech będzie przeklęty.

Kanon 21. Jeśli ktoś twierdzi, że Jezus Chrystus został dany ludziom przez Boga jako Odkupiciel, któremu mają ufać, ale nie jako Prawodawca, którego mają także słuchać — niech będzie przeklęty.

Kanon 23. Jeśli ktoś twierdzi, że człowiek raz usprawiedliwiony nie może już więcej grzeszyć ani utracić łaski i dlatego ten, kto upada i grzeszy nigdy nie był prawdziwie usprawiedliwiony, lub że sprawiedliwy może bez specjalnego przywileju przez całe swe życie unikać wszystkich grzechów, nawet powszednich, jak to utrzymuje Kościół o świętej Dziewicy — niech będzie przeklęty.

No a teraz porównajmy z objawionym Słowem Bożym:

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie pochodzi o was - Boży to dar. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Jezusie Chrystusie abyśmy pełnili te uczynki, które Bóg przygotował dla nas przed założeniem świata.
(Ef 2:8-10 - moja pamięć)

... ale pamiętam słabo, więc jeszcze katolicka Biblia Tysiąclecia (Eph 2:8-10 bt5)
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

To przed założeniem świata też tam jest, ale chyba w Ef 1:4

 


Kategorie: katolicyzm, apologetyka, _blog, katolicyzm/trydent


Słowa kluczowe: trydent, sobór trydencki, zbawienie, łaska, wiara, herezja, katolicyzm


Komentarze: (9)

Olivarez, December 28, 2017 11:08 Skomentuj komentarz


Zbawienie tylko z łaski przez wiarę to wymysł Lutra który można w skrócie podsumować - heretyckie bo niepełne. Popatrz: "Widzicie że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary" (Jk 2,24). Na dokładkę możesz poszukać o spreparowaniu przez Lutra tłumaczenia Rz 3,24 pod swoją doktrynę.

Pawel Zuk, September 12, 2018 20:58 Skomentuj komentarz


ale przytoczony fragment tyczy sie czasow starego testamentu

Gutek, June 9, 2019 16:06 Skomentuj komentarz


Co do Jk 2:24 to trzeba przeczytać kontekst tam chodziło o Abrahama jako wzór wiary i ufności Bogu.   Jego czyny poprzedzała głęboka wiara, uczynki są tak jakby świadectwem naszej wiary a nie czymś czym możemy zarobić sobie na niebo. Zbawienie jest łaską niezasłużoną przychylnością Boga dla nas grzeszników czyli skazańców na piekło . Bez takiej wiary czyli bogatej w miłosierdzie, przebaczenie, służbę innym  i inne  dary Ducha Świętego  to nie wierzymy prawdziwie . Przekonanie intelektualne tylko że jest jakaś nadludzką siła która steruje wszechświatem to za mało. Jeśli kto ich nie ma ten jest ślepy i krótkowzroczny( II P 1,3-11) 

JPCygan, October 7, 2018 09:02 Skomentuj komentarz


Polecam film Grzegorza Brauna, zwłaszcza wypowiedź wnuczki protestantki, która przeczytała "dzieła" Lutra. I nawrócić się, bo tylko nulla salus extra ecclesiam!

Luke8l, December 28, 2018 20:37 Skomentuj komentarz


Św. Klemens Rzymski (papież) pisze: „Tak więc i my, z woli Jego powołani w Jezusie Chrystusie, jesteśmy usprawiedliwieni nie sami z siebie ani przez naszą mądrość, ani rozum, ani pobożność, ani przez nasze uczynki, choć nawet wypełniamy je w czystości serca, lecz przez wiarę (tes pisteos). To przez nią Bóg wszechmogący usprawiedliwia wszystkich ludzi od początku świata. Amen”

Fdx, February 7, 2019 13:35 Skomentuj komentarz


To może jeszcze przytoczysz źródła cytatu? 

Luke8l, February 12, 2019 13:19 Skomentuj komentarz


Wystarczy wrzucić cytat do Google'a by znaleźć źródło - Prima Clementis 32,4, TCO 1, s. 224, tłum. BOK 10, s. 65.

Luke8l, January 22, 2019 16:18 Skomentuj komentarz


W encyklice SPE SALVI Benedykta XVI, w punkcie 35 można trafić na zdanie: "Nie możemy też – używając klasycznej terminologii – «zasłużyć» sobie na niebo przez nasze dzieła. Ono jest zawsze czymś więcej, niż to, na co zasługujemy, tak jak to, że jesteśmy kochani nigdy nie jest czymś, na co «zasłużyliśmy», ale zawsze darem."

viko, August 28, 2019 15:19 Skomentuj komentarz


  Czy fragment np Mt o sądzie ostatecznym " czy daliście mi pić...jeść ..." lub Jk 2.14 "człowiek zostaje usprawiedliwiony z Uczynków nie JEDYNIE z wiary". Czy te fragmenty nie są natchnione?
Kontekst Gal Rzym wskazuje ze w Galicji pojawili się nauczyciele żydowscy uczący o zbawieniu przez skrupulatne wypelnianie Uczynków prawa Mojżeszowego. Również obrzezanie. Więc Paweł mocno to neguje. Też sobor w kan 10 przytoczony przez kolegę ale nie w kontekściebo już punkt pierwszy mówi: 

1. Gdyby ktoś mówił, że człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem przez swoje własne czyny, dokonywane siłami natury ludzkiej albo z pomocą nauki Prawa, ale bez łaski Bożej przez Jezusa Chrystusa – niech będzie wyklęty."

Też deklaracja o Usprawiedliwieniu luteran i katolików. 

"tylko z łaski i w wierze ..A nie na podstawie NASZYCH zaslug". ....i Uzdalnia nas do dobrych uczynkow " Rozdz 15. Zatem tylko wiara bo uczynki też ale to efekt Laski. Potwierdzają współdziałanie z nią czemu niezaprzeczaja Luteranie. 31 rozdz " wyznajemy wspólnie ze człowiek zostaje usprawiedliwiony niezależnie od uczynków zakonu Rz 3.28" 

Skomentuj notkę
16 maja 2016 (poniedziałek), 21:01:01

Wstęp do Mądrosci Syracha w BT

We wstępie do Księgi Syracha w Biblii Tysiąclecia napisano tak:

Księga Syracha, mimo że napisana w oryginale po hebrajsku, nie należała do zbioru żydowskiego (kanonu) Ksiąg świętych, chociaż pisma talmudyczne przytaczają ją w podobny sposób jak księgi kanoniczne. Weszła natomiast w wersji greckiej do Septuaginty i stąd przyjęli ją chrześcijanie. Należy ona do grupy ksiąg wtórnokanonicznych; jej natchnienie i kanoniczność potwierdził Sobór Trydencki, wbrew wahaniom niektórych ugrupowań chrześcijańskich.

Mamy więc talmudyczne uzasadnienie do dekretu Soboru Trydenckiego. Olać ojców apostolskich, olać ojców kościoła, ojcowie soborowi w 1563 wiedzą lepiej, bo znają Talmud.

I to jest chyba wystarczający dowód (nawet ma imprimatur i list prymasa) do wykazania talmudyczności nauk katolickich, i ich odstępstwa od tradycji wczesnych chrześcijan.


Kategorie: katolicyzm, _blog


Słowa kluczowe: katolcyzm, kanon, apokryfy, sobór trydencki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.