Słowo kluczowe: szczepienia


7 września 2021 (wtorek), 14:44:44

Wiadomości co tworzą emocje

 Słucham radia (albo "radiów" bo chodzi mi, że słucham "dwóch stacji radiowych").  

Wieści z są takie Izraela:
- w jednym radio powiedzieli, że ponieważ wiele osób jest tam zaszczepionych to jest tam super i będzie dobrze mimo iż dzieje się źle;
- w drugim radio powiedzieli, że bardzo wiele osób tam jest już zaszczepionych a teraz dzieje się źle.

Jedno radio to TOK-FM, drugie to Radio Maryja.

A ja Wam mówię - patrzcie na Izrael, gdyż Pan uczynił go znakiem.


Kategorie: _blog, pandemia


Słowa kluczowe: izrael, szczepienia, covid


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
2 lipca 2021 (piątek), 17:10:10

Mądrze i odpowiedzialnie

Ludzie starają się postępować mądrze i odpowiedzialnie. Jedni w trosce o zdrowie swoje i swoich bliskich przystąpili do globalnego programu szczepień, inni w trosce o zdrowie swoje i swoich bliskich do globalnego eksperymentu nie przystąpili.
Jedni i drudzy, aby mieć minimum komfortu trwania w swojej decyzji za nieodpowiedzialnych uważają tych drugich, dając temu wyraz w niemiłych wypowiedziach.
Ale nam się ludzkość podzieliła.

Dopisek: AKB na fejsie:
Jest tylko jedna różnica, taka mianowicie, że tylko jedni domagają się żeby tak samo uszczęśliwić tych drugich, najlepiej przymusowo.

Kategorie: _blog, pandemia


Słowa kluczowe: odpowiedzialność, szczepienia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
4 czerwca 2021 (piątek), 16:17:17

Dychotomia

 1. Siedzę w DESA (taka knajpka w Gliwicach) i słucham sobie kantaty 18. Wspominam jak 5 lat temu zorganizowałem koncert, w trakcie którego tłumaczyłem je słowa, w szczególności objawioną, przez Boga prawdę, że ….
  … jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca,
  A raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną,
  Tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb,
  Tak jest i ze słowem Jahwe, które wychodzi z Jego ust:
  Nie wraca puste lecz wykonuje Jego wolę
  I spełnia pomyślnie to, z czym je Pan wysiał. (Iz 55:10n)

  Zaiste - Słowo Pana wykonuje swoją pracę.

 2. Bardzo niepokoję się ostatnio o moich znajomych, którzy się zaszczepili. Niepokoję się, bo co będzie jak zaczną chorować? Co będzie gdy ich pobudzone systemy immunologiczne (tzn. te od odporności) będą działać inaczej? Szczepionki to trudny temat, a szczepionki, które mając w sobie mRNA robią coś z DNA naszych komórek to temat jeszcze bardziej trudny. Trudny i nowy.
 3. W wypowiedziach publicznych, ale już nie tylko pojawiły się głosy, że jestem pasożytem. Pasożytuję bo się nie zaszczepiłem i teraz pasożytuję na zaszczepionej części społeczeństwa, która świadomie, lub mniej świadomie przystąpiła do globalnego eksperymentu medycznego.
 4. Do niedawna gdy ktoś zasugerował, że wirus, który spowodował tą epidemię jest wyprodukowany przez człowieka traktowany był jako oszołom, świr wierzący w teorie spiskowe. Dziś się coś chyba zmieniło, bo taka wersja jest podawana przez Rzepę, onet, nawet chyba na TVN24 coś o tym powiedzieli. A ja dalej wierzę (uwierzyłem w to rok temu), że Pan Bóg wszystkie wirusy ma policzone. Czy każdego zna po imieniu, czy tylko po numerze seryjnym to nie wiem ale wiem, że zna wszystkie gwiazdy. Ta wiedza sprawia, że mimo że nieprzyjemnie (bo dychotomia) czuję się bezpiecznie.
 5. Mój problem to nie to co będzie, bo wiem, jak się to wszystko kończy, i wiem, że będzie dobrze. Mój problem brzmi: czy ja podołam w tych warunkach wykonać to co Bóg chce abym wykonał. Nie wiem. Nie wiem, ale walka jest głównie ze mną samym bo na zewnątrz to Pan Bóg ma kontrole a nad moją wolą i moich charakterem to już niekoniecznie.

 


Kategorie: _blog, pandemia, osobiste


Słowa kluczowe: pandemia, bwv18, iz55, dychotomia, szczepienia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
13 maja 2021 (czwartek), 20:07:07

Szczepionki i wypowiedź Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Wg PJO:

Wiedzieliście,że syfionki są warunkowo dopuszczone do obrotu tylko przez rok ? PIP potwierdza, że;
1.Syfionki są eksperymentem medycznym
2 nikt nie może być zmuszany do testów ani zasyfienia
3.nie można nikogo zwolnić z pracy za odmowę testu czy zasyfienia
4.wywieranie nacisku w pracy na zasyfienie czy test to mobbing

W załącznikach dokument Państwowej Inspekcji Pracy.


Puściłem to przez OCR i wyszło takie coś, ale podkreślenia są moje:

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY / OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W ŁODZI

Łódź, dnia 2021-02-22

WOOD / UNP: LD-21-05383 / LD-0156.450.3.2021.2

Pan

w odpowiedzi na zapytanie prawne z dnia 13.01.2021 r., doręczone do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w dniu 21.01.2021 r., informuję, że, na chwilę obecną, brak podstaw prawnych, z których wynikałoby prawo Pracodawcy do skierowania pracowników na obowiązkowe badania oraz szczepienia przeciw COVID-19.

Nakazywanie przez pracodawcę wykonania testu przez pracownika uznać należy za zbyt daleko idącą ingerencję w prawa pracownika. Zgodnie z art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany w szczególności zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 207 $ 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Oczywiście te dwa przepisy dają podstawę do tego, by pracodawca wdrażał środki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednak w sytuacji, w której jesteśmy, nie są one podstawą do kierowania pracowników na testy.

Ponadto zwrócić należy uwagę, że stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zabrania się przetwarzania danych osobowych m.in. dotyczących zdrowia osoby. Regulacja wskazana wprowadza zasadę szczególnej ochrony informacji o stanie zdrowia i pomimo tego, że można je przetwarzać za zgodą osoby, do której one należą, to jednak nie dotyczy to sfery zatrudnienia. Relację pracodawca — pracownik charakteryzuje nierówność stron, gdzie przewagę ma ten pierwszy. Dlatego też zdaniem UODO wątpliwe jest, że zgoda zatrudnionego stanowi podstawę dla pracodawcy do zapoznania się z wynikiem testu na COVID-19. Przeszkodę w tym zakresie stanowi również art. 22'b$ Kodeksu pracy, zgodnie z którym przypadku danych o stanie zdrowia, zgoda pracownika może być podstawą przetwarzania wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie informacji następuje z inicjatywy zatrudnionego. W licznych publikacja można znaleźć wypowiedzi urzędników UODO, z których wynika, że gdy pracodawca organizuje i finansuje zakup oraz przeprowadzenie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, należy uznać, że następuje to z inicjatywy pracodawcy, a nie pracownika. W takiej sytuacji bowiem pracodawca może wywierać nacisk na pracowników, ponieważ poniósł koszty związane z zakupem i przeprowadzeniem testów. Natomiast podstawę do przetwarzania danych o stanie zdrowia stanowi art. 17 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CGOVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.), który upoważnia głównego inspektora sanitarnego do wydania decyzji nakładających (m.in. na pracodawcę) obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych. Tym samym pracodawca może natej podstawie przeprowadzać testy i zapoznawać się z ich wynikami, jeśli otrzyma decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego. W ocenie wielu ekspertów to jedyny sposób na pozyskiwanie takich informacji o stanie zdrowia pracownika.

Natomiast w zakresie prawa Pracodawcy do skierowania pracowników na szczepienia przeciw COVID-19 informuję, że niedopuszczalne pozostaje zmuszanie pracowników lub osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych (bezpośrednio czy też pośrednio) da poddania się szczepieniu przeciw COVID-19 przez pracodawcę, czy też przełożonego. Niedopuszczalne pozostaje stosowanie przez pracodawcę czy też przełożonego jakichkolwiek nacisków na pracownika. Niedopuszczalne jest uzależnianie awansu lub pozostania na zajmowanym stanowisku od poddania się szczepieniu na COVID-19. Niedopuszczalne pozostaje wywieranie nacisku poprzez próbę obniżenia wynagrodzenia lub nieudzielanie podwyżki pracownikowi odmawiającemu udziału w szczepieniu na COVID-19.

Uporczywe i długotrwałe nękanie pracownika, zmierzające do wymuszenia zaszczepienia się przeciw COVID-19 (a wiec do udziału w eksperymencie medycznym) jest niczym innym jak mobbingiem (art. 94* $ 2 kodeksu pracy). Jeśli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia, wówczas pracownik może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 94* $ 3 kodeksu pracy). Szczepienia w ramach tzw. Narodowego Programu Szczepień są eksperymentem leczniczym. Warunkowo i tymczasowo (na 1 rok) dopuszczone do obrotu szczepionki wykorzystywane w ramach Narodowego Programu Szczepień pozostają w fazie badań klinicznych, nie jest znana pełna charakterystyka substancji czynnej i produktu końcowego, brak ostatecznych wyników badań o bezpieczeństwie, brak informacji potwierdzających bezpieczeństwo wprowadzenia organizmów GMO bezpośrednio do krwioobiegu człowieka itp. Dlatego też udział każdej osoby biorącej udział w szczepieniu przeciw COVID-19 należy kwalifikować jako udział w eksperymencie leczniczym (eksperymencie medycznym). Zgodnie z art. 39 Konstytucji RP „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.” Oznacza to, że każda osoba biorąca udział w eksperymencie medycznym musi wyrazić na to „dobrowolną zgodę." Obowiązek wyrażenia zgody wynika również z art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym „eksperyment medyczny może być przeprowadzony po uzyskaniu zgody jego uczestnika lub osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć." Bardzo ważne jest to aby zgoda uczestnika była dobrowolna, a więc pozbawiona jakichkolwiek nacisków bezpośrednich lub pośrednich. Decyzja uczestnika na udział w eksperymencie medycznym musi być: świadoma, swobodna i dobrowolna. Zgoda powinna być udzielona w odpowiednim czasie, a więc przed jakimkolwiek zabiegiem, w tym przypadku przed szczepieniem. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, na każdym etapie eksperymentu, a obowiązkiem osoby przeprowadzających eksperyment jest natychmiastowe jego przerwanie i odstąpienie od dalszych czynności. Uczestnik może więc na każdym etapie szczepienia wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Możliwe jest cofnięcie zgody po przyjęciu pierwszej dawki szczepienia, a przed podaniem drugiej dawki (art. 27 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Osoba która cofnie wcześniej udzieloną zgodę, nie może być z tego tytułu obciążona jakimikolwiek kosztami. Nie mogą spotkać jej, z tego tytułu, jakiekolwiek ujemne konsekwencje prawne, w tym ograniczenie w dostępie do opieki zdrowotnej publicznej czy też prywatnej. Świadoma zgoda to zgoda wyrażona przez osobę, która została rzetelnie poinformowana o wszystkich istotnych okolicznościach związanych ze szczepieniem, w tym o ryzyku z tym związanym. Ponadto osoba wyrażająca zgodę nie może znajdować się w stanie wyłączającym możliwość podjęcia świadomej decyzji (choroba psychiczna, chwilowe zaburzenia psychiczne, upojenie alkoholowe, znajdowanie się pod wpływem leków lub substancji psychoaktywnych ograniczającym świadomość człowieka, zamierzone lub niezamierzone wprowadzenie w błąd itp.). Nie będzie świadomej zgody jeżeli osoba zostanie wprowadzona w błąd lub nie zostaną podane do jej wyczerpujące, rzetelne informacje dotyczące procesu szczepienia, w tym dotyczące szczepionki. Oznacza to, iż przed przystąpieniem do szczepienia przeciw COVID-19, konieczne jest szczegółowe poinformowanie pisemne oraz dodatkowo ustne uczestnika o wszystkich istotnych okolicznościach.

Na zakończenie informuję, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2007.89.589) inspekcja jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Jednocześnie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 e tejże ustawy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy udzielanie porad służących ograniczeniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy. Państwowa Inspekcja Pracy w odpowiedziach na zapytania prawne nie dokonuje oceny przedstawionego w nich stanu faktycznego, ani interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Zawarte w tych odpowiedziach treści nie mają charakteru wiążącego, lecz zawierają jedynie przedstawienie obowiązującego stanu prawnego oraz istniejącej jego wykładni.

Z poważaniem

 


Kategorie: _blog, epidemia


Słowa kluczowe: szczepienia, covid, PIP


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
3 maja 2021 (poniedziałek), 17:17:17

Podział jako NOP lub POP.

Podział to (nie)pożądany odczyn poszczepienny. Występuje po szczepieniu, zarówno u zaszczepionych jak i u niezaszczepionych.


Kategorie: _blog, polityka, pandemia


Słowa kluczowe: szczepienia


Komentarze: (1)

wojtek, July 1, 2021 17:35 Skomentuj komentarz


Szczepienia (i nieszczepienia) wywołują ciekawy efekty: (1) utwierdzenie się w swoich poglądach, przyjętych na wiarę od innych ludzi (i instytucji) i znaczne zmniejszenie tolerancji dla osób o poglądach innych. Nie ma się co dziwić - wszak dużo tu wiary, a bardzo, bardzo mało wiedzy. O zmianach w systemie immunologicznym jeszcze niewiele wiadomo, bo badania w trakcie.

Skomentuj notkę
16 kwietnia 2021 (piątek), 22:04:04

Kaczka Dziwaczka i pandemia

 

Na łące opodal krzaczka,
Mieszkała kaczka-dziwaczka,
Lecz zamiast trzymać się łąki
szukała dobrej szczepionki.

Raz poszła więc do tawerny:
"Dajcie mi fiolkę Moderny!"
Tuż obok była apteka,
"Poproszę Astra Zeneca!"
Udała się do dilera:
"Chciałabym dawkę Pfizera!"
a potem, nienasycona:
"Gdzie tu dostanę Johnsona?"
W kącie za starym śmietnikiem
ktoś ją ostrzyknął Sputnikiem.

Martwiły się inne kaczki:
"Co będzie z takiej dziwaczki?"
Aż nagle znalazł się kupiec:
"Na obiad można ją upiec!"
Pan kucharz kaczkę starannie
piekł, jak należy, w brytfannie.

Lecz zdębiał obiad podając,
bo z kaczki zrobił się zając
- miał Wi-Fi, czip i walonki...
Takie to były szczepionki!

Od PJO z fejsa

 


Kategorie: _blog, pandemia, wiersz


Słowa kluczowe: kaczka dziwaczka, szczepienia, pandemia


Komentarze: (1)

wojtek, April 16, 2021 22:08 Skomentuj komentarz


Nad rzeczką opodal krzaczka,
Mieszkała kaczka-dziwaczka,
Lecz zamiast trzymać się rzeczki,
Robiła piesze wycieczki.
Raz poszła więc do fryzjera:
"Poproszę o kilo sera!"
Tuż obok była apteka:
"Poproszę mleka pięć deka"
Z apteki poszła do praczki
Kupować pocztowe znaczki.
Gryzły się kaczki okropnie:
"A niech tę kaczkę gęś kopnie!"
Znosiła jaja na twardo
I miała czubek z kokardą,
A przy tym, na przekór kaczkom,
Czesała się wykałaczką.
Kupiła raz maczku paczkę,
By pisać list drobnym maczkiem.
Zjadając tasiemkę starą,
Mówiła, że to makaron.
A gdy połknęła dwa złote,
Mówiła, że odda potem.
Martwiły się inne kaczki:
"Co będzie z takiej dziwaczki?"
Aż wreszcie znalazł się kupiec:
"Na obiad można ją upiec!"
Pan kucharz kaczkę starannie
Piekł, jak należy, w brytfannie.
Lecz zdębiał, obiad podając,
Bo z kaczki zrobił się zając.
W dodatku cały w buraczkach,
Taka to była dziwaczka!

Skomentuj notkę
30 września 2020 (środa), 14:49:49

Miał dbać o higienę, a generuje emocjonalne zapotrzebowania

20 września media informowały, że zzczepionka na koronawirusa może być dostępna jeszcze w tym roku. Mówiono, że prawdopodobnie nie będzie to szczepienie obowiązkowe. Ale pan inspektor sanitarny (ten główny) powiedział...

- Wygląda na to, że jeszcze w tym roku będzie dostępna na rynku. Tutaj także prowadzimy działania wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, by taka szczepionka była dostępna dla tych Polaków, którzy będą chcieli się zaszczepić - mówi Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

- Mam nadzieję, że nasi obywatele będą dopominać się o obecność tej szczepionki na rynku. Wygenerujemy emocjonalne zapotrzebowanie, taki stan ducha, że chcę to mieć, że jest to dla mnie niezwykle ważne - dodał Pinkas.

- Boimy się, żeby nie było kumulacji zagrożeń i problemów diagnostycznych, żeby wirus grypy nie spotkał się z wirusem SARS-CoV-2 - podkreślał Główny Inspektor Sanitarny.

W ramkę co najważniejsze

 Wygenerujemy emocjonalne zapotrzebowanie, taki stan ducha,
że chcę to mieć, że jest to dla mnie niezwykle ważne.

 


Kategorie: _blog, polityka / obserwator, pandemia


Słowa kluczowe: zachorowanie, nowomowa, szczepienia, szczepionka, wolność


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
W:1
20 kwietnia 2020 (poniedziałek), 12:57:57

Nie wolno dyskryminować niezaszczepionych!

AC napisał:

A tutaj sensacja!

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w dniu 27.01.21 przyjęło sprawozdanie pt "Szczepionki Covid 19: względy etyczne, prawne i społeczne " Rezolucja 2361. Czytamy w niej m .in. że, rządy mają dopilnować, aby nikt nie był naciskany politycznie, społecznie i z jakichkolwiek powodów do przyjęcia szczepionki. Rządy mają dopilnować, żeby nikt nie był prześladowany czy dyskryminowany , jeśli odmówi przyjęcia szczepionki. Rezolucja zakazuje również, żeby świadectwo szczepienia było wykorzystywane jako swoisty paszport czy bilet wstępu na jakiekolwiek imprezy.
No cóż, cała narracja pana
Niedzielskiego i pana Dworczyka legła w gruzach! Tzw przywileje zaszczepionych, są bezprawne!

Kategorie: _blog, epidemia, pandemia


Słowa kluczowe: epidemia, pandemia, rada europy, ue, szczepionka, szczepienia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
25 kwietnia 2018 (środa), 15:33:33

Czyje jest dziecko?

Kilka miesięcy temu zadałem tu takie pytanie:

Czy dziecko jest własnością państwa czy też na mocy danego przez Boga rodzicom mandatu znajduje się pod ich tymczasową kuratelą?

To ważne pytanie. Wtedy chodziło o szczepienia, dziś chodzi o życie.


 Notka: Wojna o dzieci, wojna o wolność, a szczepionki są w tle z września 2017.


Dopisek:


Kategorie: _blog, polityka / obserwator, polityka, obserwartor, ue


Słowa kluczowe: noworodek, wolność, dziecko, władza rodzicielska, ue, unia, szczepienia, kuratela


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.