Kategoria: prawo


4 lipca 2018 (środa), 07:00:00

Zastrzeżenia prawne w serwisie

© Andrzej Tadeusz Kijowski zrobił w swoim serwisie internetowym

http://biblioteka.kijowski.pl
takie zastrzeżenie prawne

 

Zastrzeżenia prawne

Księgozbiór prywatny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie wzbronione.
Żadna część tej kolekcji nie może być powielana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie www.
Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
Autor niniejszej strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystywanie zamieszczonych książek
w sposób niezgodny z zasadami "dozwolonego użytku"

zdefiniowanymi w "Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych."
z dnia 4 lutego 1994 r., : Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631:

Art. 23 do Art. 35.


W szczególności:

Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.
Art. 29. 1.Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.


Kategorie: _blog, prawo


Słowa kluczowe: prawo autorskie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
31 maja 2016 (wtorek), 15:26:26

Zaproszenie i nowe podejście do prawa

A gdyby tak wysłać takie zaproszenie:

Drogi kolego, droga koleżanko.

Zapraszam Cię na piwo.

Będą też kanapki, ciasteczka i orkiestra.

Przyjęcie tego zaproszenia oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na nieodpłatne utrwalanie w formie fotograficznej i rozpowszechnianie jego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Ustw. z 2016 r. Nr 90 póz. 631 ze zm.) poprzez umieszczanie fotografii na stronach internetowych oraz w moich publikacjach, przy czym rozpowszechnianie, o którym mowa powyżej nastąpi również do celów promocji działań podejmowanych przeze mnie.

A wpadłem na pomysł, aby takie zaproszenie tu wystosować, bo przed chwilą dostałem zaproszenie na udział w Gali, a na zaproszeniu było "Udział w Gali oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach na nieodpłatne utrwalanie w formie fotograficznej i rozpowszechnianie jego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 90 póz. 631 ze zm.) poprzez umieszczanie fotografii na stronach internetowych oraz w publikacjach Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, przy czym rozpowszechnianie, o którym mowa powyżej nastąpi wyłącznie dla celów promocji działań podejmowanych przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach".

No coż - taki mamy świat.


Kategorie: obserwator, prawo, _blog


Słowa kluczowe: fotografowanie, wizerunek, prawo, ochrona danych


Komentarze: (1)

ky, June 10, 2016 13:50 Skomentuj komentarz


Przyjmuję zaproszenie!

Dam znać gdzie i kiedy.

pozdrawiam,
Krzysztof
Skomentuj notkę
2 maja 2012 (środa), 11:09:09

Spółka Komandytowa (info.)

Ku pamięci

Spółka komandytowa to korzystna forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale, umożliwiająca wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Nie ma określonego minimum kapitału zakładowego.

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa". Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej.

Natomiast odpowiedzialność komplementariuszy jest nieograniczona, za zobowiązania spółki odpowiadają oni całym swoim majątkiem.

Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki.

Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

Spółka komandytowa prowadzi pełną księgowość.


Kategorie: ekonomia, prawo, _blog


Słowa kluczowe: spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz, kapitał


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
19 czerwca 2010 (sobota), 09:31:31

Jak pisać umowy

Do teraz, pisząc umowy byłem bardzo zadowolony z siebie, gdy skonstruowana była on wg schematu:

Umowa zawarta pomiędzy (...) a (...) zwane dalej Stronami.

Mając na uwadze, że

1. ...

2. ...

3. ...

Strony uzgadniają

Paragraf 1

(...)

Dziś, po pobieżnej lekturze Traktatu Konstytucyjnego, będę pisał tak:

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYWOŁUJĄC ....

PRZYJĄWSZY DO WIADOMOŚCI stanowisko ....

ŚWIADOME faktu, że .....

PRAGNĄC zatem ustanowić .....

UZNAJĄC, iż ...

BIORĄC POD UWAGĘ następujące dokumenty ...

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są zapisane poniżej.

Artykuł 1

(...)


Kategorie: obserwator, prawo, _blog


Słowa kluczowe: umowa, traktat lizboński, preambuła, komparycja, oświadczenie, zobowiązanie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
31 sierpnia 2006 (czwartek), 17:53:53

Piractwo komputerowe - poradnik prawny

Na te i podobne pytania można naleźć odpowiedzi w załączonym dokumencie.

1. Na czym polega piractwo komputerowe użytkowników korporacyjnych?

2. Czy używanie nielegalnych kopii prawnie chronionych programów komputerowych jest w Polsce przestępstwem?

4. Czy właścicielowi przedsiębiorstwa lub osobie pełniącej funkcje kierownicze w jednostce organizacyjnej, w której używa się nielegalnego oprogramowania komputerowego grozi odpowiedzialność karna za tolerowanie tego stanu rzeczy?

5. W jakiej sytuacji kierownik zakładu pracy może odpowiadać karnie za ujawnione przypadki "piractwa korporacyjnego"?

6. Czy wiadomość o używaniu w firmie "X" "pirackich" programów komputerowych stanowi wystarczającą podstawę dla Policji do dokonania przeszukania pomieszczeń tej firmy w trybie art. 219 k.p.k.?

7. Czy Policja jest uprawniona do przeszukania zasobów komputerów znajdujących się w firmie "X" w celu uzyskania dowodów wskazujących na nielegalne pochodzenie programów komputerowych ?

8. Czy bez przeszukania "pamięci" komputera jego zatrzymanie przez Policję jest dopuszczalne?

9. Czy polskie prawo procesowe zezwala na zatrzymanie danych komputerowych przez ich skopiowanie?

12. Jakie konsekwencje prawne może powodować naruszenie nakazu "zachowania umiaru"?


Kategorie: informatyka, prawo, _blog


Słowa kluczowe: piractwo, komputery, aresztowanie komputera, BSA


Pliki


Komentarze: (3)

Zuzia, September 27, 2006 18:39 Skomentuj komentarz


:)

aaa, September 7, 2007 12:08 Skomentuj komentarz


:(

Martenn, April 15, 2008 11:00 Skomentuj komentarz


AjCii ; ]]


Pozdrawiiam ;) ;*

CiwOków z ugOrów i przerÓbki :sex:
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.